Hoppa till huvudinnehållet

Balans och hälsa

En viktig del i det hälsofrämjande arbetet handlar om att hitta balans.

Balans kan man se ur flera perspektiv. Det handlar lika mycket om balans mellan arbete och privatliv och balans mellan krav, kontroll och stöd som balans mellan livsstilsrelaterade frågor i form av mat, sömn, återhämtning, rörelse och motion.

Här finns inget enskilt ”rätt”, utan varje individ har sina behov och förutsättningar att förhålla sig till. Du och dina medarbetare behöver både hitta egen balans inom var och en och balans tillsammans som grupp. Ni kan öka möjligheterna att hitta bra balans genom att i vardagen prata om, och ta hänsyn till, olika behov och förutsättningar.

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv på hälsa kan arbetsplatsen erbjuda aktiviteter för att öka de förutsättningar som syftar till att stärka och utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Enkelt att börja med

Reflektera

Reflektera över gruppens balans i stort ur flera perspektiv, till exempel mellan arbete och privatliv, balans mellan krav, kontroll och stöd samt livsstilsrelaterade frågor och hur den påverkar din och dina medarbetares hälsa. Gör en lista över vad ni behöver värna och arbeta med för att bibehålla balansen alternativt vad ni behöver göra för att förstärka den.

Inventera

Identifiera vilka förutsättningar som finns på er arbetsplats för stöd inom livsstilsrelaterade områden.

Promenadmöten

”Walk the talk” – genom att ta en promenad under möten kan du bidra till att skapa både variation och rörelse i vardagen. Promenadmöten fungerar bäst vid möten som sker mellan två personer.

Metoder att använda för dig som chef tillsammans med dina medarbetare. Antingen enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef eller som underlag för dialog med din arbetsgrupp, vid till exempel avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. ledningsgrupp. Välj dem du tycker passar!

Prioriteringar

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhower tog fram en 4-fältsmetod för att prioritera bland arbetsuppgifterna. Den handlar om att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland våra arbetsuppgifter” för att prioritera tillsammans.

Krav, kontroll, stöd

En viktig hälsofrämjande faktor är att ha rätt förutsättningar. Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd beskriver förhållandet mellan de yttre krav man ställs inför, den kontroll man upplever sig ha över situationer och det stöd man har tillgång till. Öka medvetenheten om din arbetsgrupps situation och förutsättningar genom att använda metoden ”Vår balans mellan krav, kontroll och stöd”.

Återhämtning

En väsentlig grund för hälsofrämjande och hållbarhet i arbetet är att det finns utrymme för återhämtning, främst mellan arbetspassen men även under arbetsdagen. Det handlar om att skapa en kultur på arbetsplatsen som omfattar såväl medvetenhet som förståelse. Använd metoden ”Vår balans med hjälp av återhämtning” som stöd i arbetet.

Livsstilsrelaterade frågor

Vår hälsa påverkas av vår livsstil – vilket kan handla om allt från mat, sömn, rörelse och motion till återhämtning. Det finns många råd och rön kring de här frågorna, ibland är de till och med motstridiga i sina budskap. Det som passar en person passar inte nödvändigtvis en annan, så det gäller att anpassa situationer och eventuella åtgärder till individer och enskilda behov. Ta hjälp av metoden ”Vårt arbete med livsstilsrelaterade frågor” för att tillsammans i arbetsgruppen prata om frågorna på en övergripande nivå.

Hitta på sidan