Hoppa till huvudinnehållet

Mer om agila processer

En agil process innebär att systemutvecklingen bedrivs inkrementellt och iterativt med "färdiga" successiva delleveranser av systemdelar. Planer och metoder ska hela tiden utvärderas och förbättras. En användarcentrerad utveckling är målet, genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden, med täta och regelbundna möten mellan projektledare (product owner) och beställare/mottagare. Man utgår från mål och visioner, istället för att arbeta enbart mot detaljerade tekniska krav. Den detaljerade kravspecifikationen blir på så sätt snarare ett resultat av utvecklingsprojektet istället för dess start.

Målgrupper för checklista

Målgruppen för denna checklista är de roller som normalt ingår i den agila processen, dvs följande:

 • Beställare (Uppdragsgivare / "Business Owner"). Detta är den uppdragsgivare som har ansvaret för att beställa och ange mål för projektet. Representerar den beställande organisationen.

 • Intressenter ("Stake holders"). Alla de intressenter som är avnämare av projektets resultat.

 • Produktägare ("Product owner"). Den projektledare som prioriterar arbetet och ger direktiv till utvecklingsteamets arbete. Representerar den organisation som verkställer utvecklingen.

 • Scrum master (SM). “Arbetsledare” i utvecklingsteamet. Ska se till att teamet arbetar effektivt genom uppföljning, utvärdering och ledning.

 • Utvecklare ("Developer team members"). De utvecklare som arbetar i utvecklingsteamet. De ska formellt alla ha samma kompetens, men i praktiken har de oftast olika kompetenser och roller. Kodning, databas, testning etc.

 • Användbarhetsexpert ("UX expert/Usability expert"). Den expertis som ansvarar för användbarhet och (kanske) arbetsmiljöaspekter. Är ofta inte en del av teamet utan kopplas in som extern resurs. Kan tillhöra den beställande organisationen men är oftast en resurs inom den utvecklande organisationen.

Centrala begrepp

Några centrala begrepp i en agil utvecklingsmodell, enligt Scrum, är:

 • Product backlog. En lista över alla önskemål och krav på produkten, dvs det system som ska utvecklas. Hanteras av PO. Kan ständigt förändras. PO prioriterar ur Product backlog för att ge successiva uppdrag till utvecklingsteamet.

 • User story. Är en beskrivning i textform, helst ur en användares perspektiv, av en tilltänkt funktion i det planerade systemet (produkten). Genom User stories förtydligas kraven i Product backlog.

 • Sprint. Den tidsperiod, t ex två veckor, under vilken teamet ska utveckla den delleverans som PO givit uppdrag om. Varje sprint planeras, genomförs och utvärderas. Under varje sprint sker en kort daglig planering och uppföljning.

 • Increment. Den färdiga och testade leveransen från en sprint. Ska i princip vara klar för användning.

 • Test. Utvecklingsteamets utvärdering av att ett increment fungerar som avsett. Fokuserar främst på test av programvaran. Utförs ibland av särskilt utsedda testare.

 • Definition of done. Beskriver hur en ny funktion, sprint eller leverans ska fungera för att vara godkänd.

 • Demo. En utförlig test och utvärdering av ett increment, för att se att det uppfyller kraven i Product backlog. Kan med fördel göras tillsammans med uppdragsgivare och användare.

 • Retrospective. Den utvärdering som görs efter en sprint, gemensamt mellan produktägare, Scrum Master och utvecklingsteamet. Innebär ett lärande inför det fortsatta arbetet.

Hitta på sidan