Hoppa till huvudinnehållet

Regler vid införande av IT-system

I det här avsnittet finns information om lagar, föreskrifter, standarder och forskningsresultat som rör arbetsmiljö för IT.

Arbetsmiljölagen

Grunden för alla svenska regelverk som rör arbetsmiljön är arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 
Här fastslås generella grundläggande principer, ansvar och krav när det gäller arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn som innebär att hänsyn ska tas till alla faktorer i arbetet som påverkar arbetstagarnas hälsa. Arbetsmiljölagen är generell och säger inget specifikt om arbete med datorer eller annan IT-teknik, men gäller självklart även arbete med IT-lösningar och den digitala arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala aspekter.

Föreskrifterna AFS 1998:5

Arbetsmiljölagens krav specificeras i föreskrifter, detaljerade regler som gäller för till exempel vissa arbeten. Utöver själva arbetsmiljölagen är föreskrifterna Arbete vid bildskärm (AFS 1998:05) av särskilt intresse för den digitala arbetsmiljön. Det är den enda lagtext som direkt riktar sig mot arbete med IT-teknik och relaterade arbetsmiljöproblem. Här fastställs ”Regler och råd avseende fysiska och psykosociala faktorer vid bildskärmsarbete, inklusive krav på programvara och IT-system”.

Andra föreskrifter

Även andra föreskrifter och lagar har relevans när det gäller IT-stödda arbeten:

Föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tar i hög grad sikte på riskerna med en ohälsosam arbetsbelastning. Paragraf 9 slår fast att arbetsgivaren, för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör:

”... försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras.”

Samma paragraf pekar också ut kognitiva förhållanden som möjlig orsak till stress och hög arbetsbelastning:

”Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Frågor som rör åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller i en annan del av organisationen. Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen.”

Föreskrifterna Belastningsergonomi (AFS 2012:2) tar upp fysiska arbetsförhållanden (paragraf 4):

”Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Synförhållanden ska också undersökas för att ta reda på om de påverkar arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt.”

I paragraf 7 tar man även upp repetitiva och tröttande rutiner:

”Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Om en arbetstagare ändå måste utföra sådant arbete på grund av särskilda omständigheter, ska arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar."

Medbestämmandelagen, MBL

Medbestämmandelagen (MBL) handlar om de anställdas rätt till information och medinflytande på arbetsplatserna och gäller även sådana förändringar som rör nya eller förändrade IT-system.

ISO-standarder

Det finns ett antal internationella standarder, ISO, inom IT-området som ger tydliga anvisningar för hur IT-utveckling bör bedrivas och hur system bör utformas. De finns till försäljning av SIS, Swedish Standards Institute.