Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Planera undersökningen

Planeringen behövs för att jobba effektivt och för att kunna bedöma hur lång tid som behövs för att göra undersökningen av de olika arbetsmomenten.

När du har satt dig in i hur metodstödet Ergonomi på rätt sätt går till och hur arbetssättet med mallarna fungerar är det dags att samla deltagarna och lära dem.

Tillsammans ska ni sedan:

  • Bestämma tidpunkter för när olika moment ska vara färdiga. Helst ska undersökningen vara klar inom ett par veckor.
  • Informera de anställda, gärna både muntligt och skriftligt.
  • Dokumentera redan kända brister. Gör en sammanställning av besvär, sjukskrivningar, tillbud, anmälda arbetsolycksfall eller arbetssjukdomar.
  • Brister i arbetsmiljön kan ge sämre kvalitet på det som produceras. Samla därför in uppgifter om vid vilka arbetsmoment det har förekommit produktionsstörningar eller var det finns kvalitetsbrister.
  • Dela upp verksamheten i naturligt avgränsade områden, antingen efter organisatoriska enheter eller efter lokaler eller verksamheter som till exempel kundtjänst, kassaarbetsplats och lager.
  • Notera områdena på mall A. Gå därefter igenom område för område enligt planeringen.