Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kontrollera åtgärderna

Att planera en åtgärd innebär inte alltid att den verkligen blir gjord eller att den blev så bra som man hoppades. Därför ska handlingsplaner och åtgärder kontrolleras och följas upp, det är en viktig del i SAM. Efter överenskommen tid ska den ansvarige och skyddsombudet kontrollera om de planerade åtgärderna är genomförda i praktiken och hur de fungerar.

Tiden mellan genomförd åtgärd och uppföljning beror helt på arbetsplatsens arbetssätt, SAM-rutiner, riskens och åtgärdens karaktär, men två till tre månader kan vara ett riktmärke.

Kontrollera om:

  • åtgärden är genomförd
  • åtgärden fungerar som avsett enligt såväl den ansvarige som berörda arbetstagare
  • åtgärden behöver kompletteras omgående eller inom en snar framtid.

I bästa fall är åtgärden genomförd och fungerar, och därmed är risken eliminerad. Om inte, så behövs en annan åtgärd.

Tips! Planering av framtida verksamheter?

Om metodstödet Ergonomi på rätt sätt används vid planering inför en förändring – arbeta med det som om den nya verksamheten redan existerar.

 Tänk till exempel igenom:

  • Vilka arbetsuppgifter som ska vara manuella, mekaniserade eller digitala?
  • Hur kommer information eller material till och från arbetsplatserna och vilken support eller vilka hjälpmedel kan underlätta?
  • Finns det tillräckligt med utrymme i lokalerna och i anslutning till arbetsplatserna för effektiv och säker städning, service och underhåll?
  • Är organisationen upplagd så att det finns variation i arbetsbelastning för dem som jobbar där?