Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Åtgärda – gör en handlingsplan

Nu gäller det – dags att gå från ord till handling! Det viktigaste steget är att agera, förändra och förbättra. Att verkligen genomföra de åtgärder som behövs och som leder till en bättre arbetsmiljö.

När de ergonomiska riskerna är identifierade, bedömda och dokumenterade i mall B är nästa steg att upprätta en handlingsplan för åtgärder (mall C).

För över alla arbetsmoment som bedömts som röda eller gula från mall B till mall C. Välj ut de arbetsmoment där åtgärder ska vidtas först. Enkla problem kan åtgärdas omgående medan andra kan behöva mer tid. Prioritera arbetsmoment som innebär störst risk för överbelastning eller som berör flera personer.

Handlingsplanen ska innehålla:

 • vad som ska åtgärdas
 • var åtgärden ska göras
 • vem som är ansvarig
 • tidpunkt (eller en tidplan) för när åtgärderna ska vara genomförda
 • när uppföljning ska ske.

Vad är en åtgärd

 • en åtgärd är en förändring som begränsar eller helt tar bort den belastningsergonomiska risken
 • låt berörda arbetstagare vara med och ta fram åtgärder, det brukar leda till bättre lösningar och efterlevnad
 • en åtgärd kan t.ex. vara att ge någon med rätt kompetens i uppdrag att arbeta fram ett förslag till förändring
 • fler exempel på åtgärder är tekniska lösningar, utbildning, information och organisatoriska förändringar.

Tips! 

Några frågor att ställa sig i samband med planering av åtgärder:

 • Kan riskerna begränsas eller tas bort med åtgärder i andra delar av produktionen än där problemet först identifierats?
 • Kan till exempel en annan arbetsmetod införas?
 • Behöver fysiska åtgärder på arbetsplatsen kompletteras med förändringar i arbetsorganisationen eller med åtgärder riktade till den enskilda individen så att arbetet blir mer varierat?

Exempel på åtgärder

Åtgärder kan vara kopplade till produkten (varan eller tjänsten), processen, arbetsorganisationen, individen eller arbetsplatsen.

Exempel på åtgärder kopplade till produkten (varan eller tjänsten)

 • Se till att ergonomiska krav finns med vid utveckling av produkter.
 • Anpassa konstruktioner så att de är lätta att bearbeta och montera.
 • Ha ergonomiska krav i åtanke vid inköp av ny utrustning, vid planering av nya lokaler och ny arbetsorganisation.
 • Anpassa tjänster så att de kan utföras utan alltför hög belastning, till exempel välj tallrikar med låg vikt i restaurangverksamhet.

Exempel på åtgärder kopplade till processen

 • Utforma produktionssystem som innebär arbetsplatser med olika typer av manuella arbeten att variera mellan.
 • Begränsa arbetsmoment som upprepas ofta.
 • Planera transporter så att till exempel transportvägar är jämna och inte har nivåskillnader.
 • Inför ett system för märkning av vikten på förpackade varor, utrustningar och andra bördor som vanligtvis hanteras manuellt.
 • Välj programvaror som är användarvänliga.

Exempel på åtgärder kopplade till arbetsorganisationen

 • Arbetsväxling, arbetsutvidgning och arbetsberikning samt kompletterande arbetsuppgifter av annan karaktär.
 • Ökat utrymme för den enskilde att själv kunna påverka sin arbetssituation.
 • Fördelning av arbetstider, raster, pauser.
 • Lagarbete istället för individuella jobb.
 • Möjlighet till hjälp och avlastning vid behov.

Exempel på åtgärder kopplade till individen

 • Särskild information för varje arbetsuppgift, till exempel om risker och hur man undviker dem.
 • Instruktioner och träning i arbetsplanering och arbetsteknik samt i användning av hjälpmedel.
 • Relevant utbildning, till exempel för användning av ny programvara.

Exempel på åtgärder kopplade till arbetsplatsen

 • Anpassat utrymme, arbetsbord, arbetsutrustning som möjliggör arbete i goda arbetsställningar i förhållande till arbetstagarens förutsättningar, till exempel kroppsmått och styrka.
 • Hanteringshjälpmedel anpassade till arbetsuppgiften.
 • Anpassa siktförhållanden och belysning till arbetets krav.

Bildtext: Arbetshöjder för två personer med olika längd. Notera att arbetshöjden kan vara högre än armbågshöjd vid precisionsarbete och lägre om arbetet innebär större kraftutövning. Illustration Andreas Olofsson

 

Bildtext: Arbetsområden för händerna. Illustration Andreas Olofsson