Hoppa till huvudinnehållet

Källor

KemiGuiden bygger på en mängd olika material och informationskällor. De lagar och föreskrifter som ingår i KemiGuiden finns längst ner på denna sida. De finns tillgängliga via den ansvariga myndighetens hemsida.

Arbetsmiljöverket
Alla föreskrifter (AFS) som rör kemiska risker i arbetsmiljön finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns också annan information bl a om kemiska ämnen som innebär särskilda risker.

Kemikalieinspektionen
Alla föreskrifter (KIFS) som rör tillverkare av kemiska produkter och ämnen samt användningsområden för speciella ämnen finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Naturvårdsverket
Alla föreskrifter om miljö finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Regeringen
Har information om alla lagar och förordningar (SFS), även de som rör kemiska produkter och ämnen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Föreskrifter som rör brandfarliga och explosiva varor (SRVFS, SÄIFS och MSB) finns samlade på MSB hemsida.

Förteckning över aktuella regler som berör kemikaliehantering

Regler om kemiska risker som täcks av KemiGuiden

1. Grundläggande regler för kemikaliearbetet

Förordning (EG) nr 1907/2006 Om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2018:1  Hygieniska gränsvärden
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
SFS 1998:808 Miljöbalken (delar som rör substitution och avfall)
SFS 2012:259  Förordning om miljösanktionsavgifter

2. Allmänna regler

AFS 1982:3  Ensamarbete
AFS 2007:5  Gravida och ammande arbetstagare
AFS 2012:3  Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2008:13 Skyltar och signaler
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd (delar om ögonspolning och nöddusch)
AFS 2020:1  Arbetsplatsens utformning
AFS 2001:3  Användning av personlig skyddsutrustning

3. Regler om speciella ämnen

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet (senast ändrad i AFS 2015:3)
AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer (senast ändrad i AFS 2014:9)
AFS 2015:2 Kvarts
AFS 2006:1 Asbest (senast ändrad i AFS 2014:27)
AFS 1997:7 Gaser
AFS 1998:6 Bekämpningsmedel (senast ändrad i AFS 2012:06)
AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (senast ändrad i AFS 2009:6)
AFS 2017:3  Gasflaskor (trycksatta anordningar)
AFS 2001:7 Anestesigaser
SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
SFS 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier
SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel
FoHMFS 2014:11  Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel  
SJVFS 2007:76 Tillstånd och kunskapskrav för användning av vissa bekämpningsmedel  
KIFS 2008:3 Bekämpningsmedel

4. Regler om speciella verksamheter

AFS 1985:18 Frisörarbete
AFS 2007:1 Sprängarbete
AFS 1988:4 Blybatterier
AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning (senast ändrad i AFS 2014:3)
AFS 1998:8 Arbete i motorbranschen
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete (senast ändrad i AFS 2014:26)

5. Regler om avfall/farligt avfall

NFS 2005:3 Transport av avfall
SFS 2011:927 Avfallsförordning

6. Regler om brandfarliga och explosiva varor

SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1075 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor
MSBFS 2013:3  Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
SÄIFS 2020:1  Brandfarlig gas i lös behållare (senast ändrad i SÄIFS 2000:3)
SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor (ändring i SÄIFS 2000:5)
SRVFS 2005:10 Vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor

Regler som berörs översiktligt i KemiGuiden

1. Regler om egenkontroll

NFS 2006:9 Miljörapport
NFS 2000:15 Genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter 
NFS 2001:2 Allmänna råd om egenkontroll
SFS 1998:899 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll

2. Regler för tillverkare/leverantörer av kemiska produkter och kemiska ämnen

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 Om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar
KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av kemiska produkter (senast ändrad i KIFS 2010:5)
KIFS 2017:7 Kemiska produkter och biotekniska organismer (senast ändrad i KIFS 2018:4)
SFS 2008:245 Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
SFS 1998:944 Förordning om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
SFS 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel
NFS 2001:6 Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering
NFS 2001:7 Träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp
SFS 2007:19  Förordning om PCB mm
SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

3. Regler om allvarliga kemikalieolyckor

SFS 1999:381 Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 2015:236 Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
MSBFS 2015:8  Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

4. Transport av farligt gods

SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods
SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods
MSBFS 2018:5 Transport av farligt gods på väg och i terräng [ADR-S]
MSBFS 2018:6 Transport av farligt gods på järnväg [RID-S] 
MSBFS 2015:9   Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

5. Kosmetiska och hygieniska produkter

SFS 2013:413 Förordning om kosmetika och hygieniska produkter
Hitta på sidan