Hoppa till huvudinnehållet

Undersök och bedöm risker

Mall B


Gör undersökningen genom att studera personer som utför sina vanliga arbetsuppgifter. Ta med alla arbetsmoment som utförs under arbetsdagen. Utgå från planeringen men begränsa inte undersökningen till dessa moment. Fånga om möjligt även upp arbetsmoment som inte förekommer så ofta eller vid arbetstoppar.

När ni arbetar med mall B, tänk på att:

 • Ta tillvara arbetstagarnas egna uppfattningar. Fråga även efter förslag till förbättringar. Det är viktigt att arbetstagarna får vara delaktiga.
 • Anteckna riskerna i mall B – numrera dem, beskriv arbetsplats och moment, typ av risk och belastningsnivå (till exempel hur tungt arbetet är) samt uppskatta hur länge eller ofta de riskabla momenten förekommer.
 • Använd bedömningsgraden grönt-gult-rött där grönt innebär låg risk, gult förhöjd risk som bör utredas närmare och troligen åtgärdas på sikt och rött hög risk som kräver direkta åtgärder.
 • Fotografera eller filma gärna arbetsmoment för att kunna diskutera åtgärder vid senare tillfällen.

Belastningsergonomiska problem

Belastningsergonomiska problem kan delas in i fyra huvudgrupper, problem orsakade av

 • besvärliga arbetsställningar
 • tunga lyft eller andra fysiskt tunga arbeten
 • ensidigt upprepat arbete
 • övriga orsaker.

Väg alltid in om

 • arbetet är långvarigt styrt, görs i högt tempo eller under tidspress
 • synkraven i arbetet påverkar arbetsställningar och -rörelser
 • brist på utrymme hindrar naturliga arbetsrörelser
 • arbetsuppgiften innebär samtidiga krav på kraft och precision
 • arbetsobjekten och -redskapen är olämpligt utformade
 • arbetstagaren har tillräckliga fysiska förutsättningar och färdigheter för arbetet och tillräcklig kunskap i arbetsteknik.

Bedömning av risk vid påfrestande arbetsställningar 

ergo-arbetsstallningar.png

Risker för skador ökar om

 • arbetsställningen inte går att variera, till exempel mellan sittande och stående
 • arbetsplatsen inte går att anpassa till individens kroppsmått
 • arbetet måste utföras hukande, knästående, nigsittande eller liggande
 • det inte finns tillräckligt med utrymme för ben, knän och fötter
 • underlaget vid stående är ostadigt, halt, lutande, hårt eller stumt
 • det förekommer tröttande arbete med verktyg eller hand- eller fotreglage.

Bedömning av risk vid tungt arbete, till exempel lyfta, bära, skjuta eller dra

Vid bedömningen är det viktigt att väga samman hur risker samverkar, till exempel bördans eller lastens egenskaper, arbetsplatsens utformning och arbetsuppgiftens karaktär.

ergo-lyft.png

Bedömningarna i tabellen gäller en situation där lyft utförs stående inom 3⁄4-armsavstånd med acceptabla arbetsställningar och den sammanlagda tiden för lyften inte överstiger en timme per dag. Om lyften pågår längre eller om antalet lyft per timme är högre så ökar risken.

Risker för skador ökar om

 • bördan eller lasten är stor, tung, otymplig, svår att få grepp om eller instabil
 • arbetsplatsen har dåligt utrymme, dåliga siktförhållanden eller golvet/underlaget är ostadigt, ojämnt, belamrat, halt eller liknande
 • arbetsuppgiften orsakar lyft över axelhöjd, lyft under knähöjd, lyft långt från kroppen, kraftiga böjningar eller vridningar eller om man bär/skjuter/drar långa sträckor.

Skjuta eller dra 

Modellen för att bedöma riskerna utgår ifrån tvåhandsgrepp, väl utformade handtag placerade i lämplig höjd med bra omgivning. Minska värdena i modellen om objektet flyttas långt, momentet upprepas ofta, arbetet sker med en hand eller grepphöjden avviker från armbågshöjd.

 

ergo-skjuta-dra.png

Bedömning av risk vid ensidigt upprepade arbetsrörelser

ergo-repetioner.png

Bedömningen gäller för arbete med arm och hand, dock inte för fingrar. För den här typen av arbete är det speciellt viktigt att tänka på arbetets innehåll, variation och vilket handlingsutrymme som finns.

Risker för skador ökar om

 • arbetsställningarna inte går att variera tillräckligt
 • arbetet är styrt så att det inte går att ta paus när man själv vill
 • arbetet ställer höga mentala krav, till exempel på uppmärksamhet, beslutsfattande eller snabbhet
 • arbetet samtidigt ställer höga krav på precision och kraft.

Behövs en djupare analys av riskerna?

Om ni inte lyckas förstå vilka risker en del arbetsmoment medför eller upplever att något behöver analyseras djupare – använd verktygen som finns på Arbetsmiljöverkets och KTH:s hemsidor. 

Ni kan också ta hjälp av oberoende experter inom arbetsmiljö och hälsa om verksamheten behöver mer kompetens inom området.

Vägledning för mall C

Åtgärda – skapa handlingsplan

Nästa steg – Vägledning mall C

Externa länkar

RAMP – riskhanteringsverktyg för manuell hantering (KTH)

EU-kampanj 2020-2022 – Friska arbetsplatser belastar rätt (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan