Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ergonomi

En bra arbetsmiljö omfattar också god ergonomi. Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär.  

Människans kropp är gjord för rörelse. Kroppen behöver en blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Men utvecklingen har gjort att människan tillbringar en stor del av sin tid sittande.  

När kroppen belastas sker det ofta ensidigt och monotont. Människan behöver omväxling och variation för att må bra. Det är viktigt att komma ihåg när man utformar arbetsplatser och arbetsuppgifter. Kroppen är ständigt utsatt för belastning och därför behöver belastningen varieras över tiden. En dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras genom att individen tränar styrka och kondition.  

Belastning

Belastningssjukdomar, det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i rörelseorganen (muskler, senor, leder och skelett) är den vanligaste orsaken till att människor är borta från arbetet. Stor, långvarig och ensidig belastning är ett av dagens största arbetsmiljöproblem. I skriften Ergonomi på rätt sätt - så här gör du, har du ett verktyg som hjälper dig att bedöma vilka förhållanden i arbetet som kan orsaka belastningsskador. Här på sidan finns hjälpdokument från skriften.

Orsaker

De vanligaste orsakerna till belastningsbesvär är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete och alltför hög arbetstakt under lång tid. Höga krav i arbetet och låg kontroll över den egna arbetssituationen kan också öka risken. Besvären kan tillfälligt eller mer långvarigt hindra arbetstagare att utföra sitt arbete.  

Bra arbetsförhållanden kännetecknas av återkommande variation, balans mellan aktivitet och återhämtning och begränsning i tid. Vad som är gynnsam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras individuella förutsättningar och känslighet. 

På arbetsplatsen är det viktigt att det finns följande

  • Kunskaper om hur belastningsbesvär uppstår och hur de förebyggs.
  • Kunskap hos de anställda om arbetsteknik, teknisk utrustning och hjälpmedel. Det är speciellt viktigt att ge den kunskapen vid nyanställning eller introduktion på arbetsplatsen. Det måste också finnas tid för att träna in rätt arbetsteknik.
  • Instruktioner som upplevs som meningsfulla av dem som ska följa dem. Motivationen för att använda till exempel lyfthjälpmedel kan vara låg om hjälpmedlet upplevs som onödigt eller om uppgiften tar längre tid. Bristande motivation kan också bero på brist på utbildning.
  • Observation och rapportering av tidiga signaler. Om arbetet upplevs som tungt eller påfrestande kan det vara en signal på kommande belastningsbesvär.  
  • Tidiga insatser.

Den genomsnittliga sjukskrivningsperioden för män och kvinnor med anmälda belastningssjukdomar är tre månader. Åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen medför dryga kostnader för företaget. Ju tidigare insatser görs för att få tillbaka den sjukskrivne desto lägre blir kostnaderna för företaget. Att förebygga belastningsskador är det mest lönsamma.  

Grundläggande kunskap och tillgång till användbara verktyg för att upptäcka, värdera och åtgärda risker för belastningsskador är en förutsättning för att kunna jobba framgångsrikt med arbetsmiljön.

Synergonomi

Att se dåligt när man arbetar kan leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Kanske måste man sträcka på sig för att slippa bländas eller för att komma närmare, vilket leder till att kroppen belastas fel. Dåliga synförhållanden ökar också risken för olyckor både på grund av trötthet och för att man inte uppfattar faromoment i tid. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt.

Synen står för 80 procent av människans sinnesintryck och goda synförhållanden har större betydelse i arbetet än man kanske tror. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Relaterade ämnen

Artiklar från Arbetsliv