Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handintensivt arbete

Hjälper ni de viktiga händerna?

Handintensivt arbete är en variant av repetitivt arbete. Handintensivt arbete innebär ihållande handrörelser med hög rörelsehastighet mot ledens ytterlägen i kombination med kraft. Risken för belastningsskador i framför allt hand och armbåge vid handintensivt arbete påverkas av kraftnivå, rörelsehastighet, hur länge man utför arbetsmomentet samt kroppsställningen. Tryck från verktyg, hand- och armvibrationer och kyla kan bidra till belastningsbesvär i fingrar, hand och arm.

Risker med handhållna maskiner och verktyg:

 • Utformning och storlek
 • Användning
 • Vibrationer

Arbetsgivare – lägg på minnet

Ditt ansvar vid handintensivt arbete

 • Handintensivt arbete ska undersökas för att se om det finns risk för belastningsbesvär
 • Vid handintensivt arbete, som bedömts innebära en risk, ska medicinsk kontroll anordnas av arbetsgivaren senast efter tre års arbete, och sedan vart tredje år så länge arbetet pågår. För arbetstagare som redan före ikraftträdandet av föreskriften (1 november 2019) sysselsattes i sådant handintensivt arbete ska medicinsk kontroll anordnas senast den 31 oktober 2021.
 • Försök få bort så mycket av det handintensiva arbetet som möjligt.
 • Begränsa tiden med handintensivt arbete till max 4 timmar.

För att minska risker för belastningsbesvär bör arbetsgivaren förse arbetstagarna med handhållna maskiner och handverktyg som:

 • medger ändamålsenliga grepp som är anpassade till krav på kraft och precision, med god friktion och där greppkraften är bra fördelad över handen så att man undviker olämpliga punkttryck, t.ex. inga vassa kanter 
 • passar olika användares skilda handstorlekar
 • är möjliga att använda med både höger och vänster hand
 • medger neutral ställning i handled och arm (= som när handen avslappnat vilar på ett bord)
 • gör att man ser och kommer åt det man arbetar med
 • har avtryckarkrafter med rimligt manövermotstånd
 • vibrerar så lite som möjligt
 • är så lätta som funktionen tillåter
 • är välbalanserade.

Exempel från verkligheten

Här får du exempel på vanliga ergonomiproblem vid handintensivt arbete.