Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mallar och checklistor vid kriser på jobbet

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att de hanteras med omsorg och kunnande. Har företaget mött situationen på ett bra sätt påverkar det hur de anställda, leverantörer, kunder eller allmänhet uppfattar företaget.

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas djupare kunskap. Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.  

Mallar och exempel

På den här sidan finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser.

Checklista Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer.

Krisplan Exempel på krisplan som aktiveras vid en allvarlig händelse på arbetsplatsen. Den anger vad som ska göras vid en krissituation. 

Krisgrupp Ifyllbart formulär för att fylla i viktiga funktioner vid kris och vem som är ansvarig.

Anställds död Ett exempel på rutin som kan vara till stöd om en anställd skulle mista livet.

Telefonlista närstående formulär där de anställda kan ange vilka närstående som ska kontaktas om det händer något.

Telefonlista larm formulär med viktiga larmnummer.

Policy Förslag till policy för krishantering och första hjälpen.

Rån, hot och våld Förslag på rutin vid rån, hot och våld.