Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handlingsplaner vid kriser på jobbet

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att de hanteras med omsorg och kunnande. Har företaget mött situationen på ett bra sätt påverkar det hur de anställda, leverantörer, kunder eller allmänhet uppfattar företaget.

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas djupare kunskap. Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.  

Handlingsplaner och mallar

På den här sidan finns handlingsplaner och mallar att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser.

Anställds död Ett förslag till handlingsplan som kan vara till stöd om en anställd skulle mista livet.

Händelse i arbetstagarens arbetsliv eller privatliv Förslag till handlingsplan.

Rån, hot och våld Förslag till handlingsplan.

Beredskapsgrupp Ifyllbart formulär för att fylla i viktiga funktioner vid kris och vem som är ansvarig.

Telefonlista närstående Ifyllbart formulär där de anställda kan ange vilka närstående som ska kontaktas om det händer något.

Telefonlista larm Ifyllbart formulär med viktiga larmnummer.

Policy Förslag till policy för krishantering och första hjälpen.