Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ämnen

Arbetsmiljö är allt från svåra situationer och relationer människor emellan till olika riskfaktorer som är kopplade till kemiska ämnen eller till exempel ljud, belysning och buller.

Riskbedömning, distansarbete, smittrisk och oro är fyra områden att ha koll på som arbetsgivare. Vi har samlat bra tips, checklistor och mallar för att förbättra arbetsmiljön. 

Läs mer om corona och arbetsmiljön

När vi drabbas av en krissituation på  eller utanför arbetsplatsen är det viktigt att det redan finns en färdig plan för vad som ska göras och i vilken ordning. Hos Prevent finns handlingsplaner och mallar som kan vara till hjälp till företag för att skapa rutiner.

Läs mer om kriser

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Här får du tips och råd samt en checklista.

Läs mer om smittrisker