Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsgivarens roll i arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsgivare, både stora och små, ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det behöver inte vara så krångligt som det låter. I korthet innebär det att chef och skyddsombud tillsammans ska undersöka, bedöma och åtgärda risker för att undvika att de anställda drabbas av olyckor eller ohälsa på arbetet.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Företagets chefer ska känna till arbetsmiljölagen och andra arbetsmiljöregler som gäller för företaget.

Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall. De ska medverka när arbetsmiljön undersöks och en plan för åtgärder tas fram. Om det finns något skyddsombud på företaget ska han eller hon också delta.

Ta hjälp

Om expertkompetens saknas på företaget kan företagshälsovården vara till hjälp. De kan anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. 

Uppgiftsfördelning

Arbetsgivaren behöver ofta fördela de uppgifter som arbetsmiljöarbetet innefattar på andra personer i verksamheten. Det är dock bara uppgifterna som kan fördelas, inte ansvaret för arbetsmiljön.

Krav på dokumentation

Om företaget har färre än tio anställda behövs inte så mycket dokumentation. Det som alltid ska finnas skriftligt är riskbedömning och handlingsplan. Finns det minst tio anställda i verksamheten ska arbetsmiljöpolicyn, rutinerna, uppgiftsfördelningen och den årliga uppföljningen också skrivas ned. 

Det lönar sig att satsa på arbetsmiljön

Det lönar sig att satsa på arbetsmiljön. Om personalen mår bra och trivs ökar produktiviteten, sjukfrånvaron går ned och personalomsättningen minskar. Investeringar i personalen ökar därför lönsamheten i företaget.

Låt dina chefer och skyddsombud gå en grundutbildning i arbetsmiljö!

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

BAM är en grundutbildning för chefer och skyddsombud som ger metoder och kunskaper för att jobba med arbetsmiljön. Finns som webbutbildning.

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningen ger dig som chef de kunskaper som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön och leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet. Finns också som webbutbildning.

Visa utbildning

7.700 kr exkl. moms

Hitta på sidan