Hoppa till huvudinnehållet

Chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Här får du lära dig mer om chefens roll i arbetsmiljöarbetet. Du får också tips på hur du kan komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet. Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Som chef ska man ta hänsyn både till interna mål och externa krav. Interna mål kan exempelvis vara verksamhetsplaner, produktionsmål och policies. Lagstiftningen är ett exempel på externa krav.

I chefens löpande arbete ligger även arbetsmiljöarbetet. Hur människor trivs på jobbet påverkas av allt som händer i organisationen. Arbetsmiljö är inte ett separat område, utan hänger samman med hela verksamheten. Ledarskapet nämns i många sammanhang som den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.

Även om det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, är det ofta svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan därför fördelas på olika funktioner och personer i organisationen genom så kallad uppgiftsfördelning, även om ansvaret fortfarande ligger hos arbetsgivaren. Ofta är det chefer och arbetsledare som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda.

Utbildningen arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand, och du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö ger både minskade risker och ökad trivsel, vilket i sin tur bidrar till att dina medarbetare gör ett ännu bättre jobb. Det finns många lagar och regler om arbetsmiljö i Sverige, och kunskap om ditt ansvar ger dig trygghet i att du gör rätt. Utbildningen finns även som webbutbildning på svenska och engelska.

Läs mer om utbildningen Arbetsmiljö för chefer 

Mejlskola Chefens arbetsmiljöguide

Är du ny som chef eller intresserad av ledarskap? Behöver du koll på lagar och regler om arbetsmiljö?  Anmäl dig då till Prevents mejlskola.

Chefens arbetsmiljöguide

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen