Hoppa till huvudinnehållet
Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet

Susanne Tafvelin är docent vid Umeå universitet och har lett en forskningsstudie om destruktivt ledarskap.

Bild: Malin Grönborg

Chef

Tips för att förebygga destruktivt ledarskap

Nu finns en guide med råd kring hur man förebygger destruktivt ledarskap. Guiden är ett resultat av ett treårigt forskningsprojekt vid Umeå universitet.

En av tre medarbetare uppger att de utsatts för destruktiva ledarbeteenden, enligt en treårig forskningsstudie vid Umeå universitet som finansierats av Afa Försäkring. Stress, hög arbetsbelastning och otydlig rollfördelning är faktorer som ökar risken för destruktivt ledarskap.

– Men det är inte bara arbetssituationen utan även hur medarbetarna agerar och mår som påverkar. När chefen uppfattar att medarbetarna är lågt motiverade ökar det risken för destruktivt ledarskap. Men också i situationer där chefen har svårare att veta hur han eller hon ska hantera medarbetare, säger Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet som lett forskningsprojektet.

Medarbetare som själva inte trivs på arbetsplatsen eller inte mår bra har också en tendens att beskriva chefens ledarskap som sämre.

Passiv och aktiv destruktivitet

Forskarna har delat in det destruktiva ledarskapet i passivt och aktivt. Vanligast är passiva chefer som inte är närvarande, undviker att fatta beslut eller ta tag i saker när det behövs. Men ett ledarskap kan också uppfattas som passivt trots att det ligger goda intentioner bakom från chefen. Ett aktivt destruktivt ledarskap, som tar sig uttryck i hotfullt, aggressivt eller kränkande beteenden, är inte lika vanligt.

Aktivt destruktivt ledarskap förekommer oftare i offentlig verksamhet, medan det passiva är något vanligare i privat verksamhet. Skillnaderna är inte stora men de finns där. Det har också visat sig att ledarskapet upplevs som mer arrogant inom regionerna.

Identifierar sig med chef av samma kön

Kön är en annan sak som påverkar hur vi uppfattar ett destruktivt ledarskap. Är chefen av samma kön så påverkar det mer.

– Vi identifierar oss mer med chefer av samma kön och är mer sårbara för hur vi blir behandlade. Det finns även ökad risk att medarbetar säger upp sig till följd av en destruktiv chef av samma kön.

Utifrån sina resultat har forskargruppen tagit fram en guide som främst riktar sig till de som jobbar med HR-frågor. Den visar både på vad som kan orsaka destruktiva beteenden och hur man kan förebygga.

– Som organisation behöver man hålla koll på hur våra chefer har det. Chefer är bara människor och det finns en hel del chefsuppdrag som är krävande och svåra och där chefen har bristande förutsättningar. Det är viktigt att vara medveten om hur man kan förebygga och vad ska man hålla ögonen på.

FAKTA

Destruktivt ledarskap

Exempel på aktivt destruktivt ledarskap kan vara att chefen är hotfull eller aggressiv. Ett passivt destruktivt ledarskap kan vara att chefen är otydlig, drar sig undan och inte tar tag i problem som uppstår.
Ladda ner guiden: 

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap