Hoppa till huvudinnehållet

Krav, kontroll, stöd – en modell

Vad som påverkar känslan av stress brukar förklaras med Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell. Den beskriver de yttre krav man har i förhållande till den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få.

En figur som visar hur förhållandet mellan krav, kontroll och stöd påverkar känslan av stress.

Krav

Med krav i arbetet menar Karasek och Theorell sådant som deadlines och produktivitetskrav. De olika psykologiska kraven kan delas in i kognitiva, kvalitativa (komplexiteten), kvantitativa (mängden) eller emotionella. De poängterar det som de kallar för mental arbetsbelastning, och som har att göra med hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en arbetsuppgift.

Kontroll

Med kontroll, eller handlingsutrymme, menas både den kompetens man har i arbetet och hur stor möjlighet man har att fatta beslut. Tillsammans bidrar det till kontroll över situationen och kraven. Exempel på bristande kontroll är otydlighet i arbetsuppgifterna, otillräcklig information för att fatta beslut eller krånglande IT-system. Stress och känslan av kontroll hänger nära samman eftersom stressen ökar när man känner att man håller på att förlora kontrollen över en situation.

Socialt stöd

Stöd är den tredje faktorn. Personer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd från till exempel chef och arbetskamrater har visat sig utveckla färre stressymptom än andra. Exempel på stöd kan vara vägledning i arbetet, återkoppling på det man gjort eller gemenskap i arbetsgruppen.

Sammanfattning

Enligt den här modellen kan man klara av högt ställda krav om man kan fatta de beslut man behöver och upplever att man får stöd på olika sätt. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan styra över situationen och inte får någon hjälp. Men även om krav, kontroll och stöd påverkar påfrestningen på en individ reagerar inte alla likadant på den påfrestningen. En bra arbetsplats har hittat balansen där individen har en hanterbar kravnivå, där det finns goda möjligheter att påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd i organisationen.

Undersök balansen mellan krav, kontroll och stöd

Öka medvetenheten om din arbetsgrupps situation och förutsättningar genom att använda metoden ”Vår balans mellan krav, kontroll och stöd”.

Till metoden

Referens: Krav-, kontroll-, stödmodellen. Healty work, Robert A Karasek, Töres Theorell.

Tips om mer information

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.