Hoppa till huvudinnehållet

Vad är stress?

Förr i tiden var stress något som var helt nödvändigt för att överleva, och det handlade ofta om kortvarig stress vid exempelvis en flykt. I vårt samhälle behöver man sällan fysiska krafter för att klara sig. Ändå reagerar kroppen på precis samma sätt som förr om man jäktar från möte till möte, blir arg över något eller försöker hinna med för många saker samtidigt. En skillnad nuförtiden är att stressen oftare pågår under lång tid.

Reaktioner vid stress

Ett vanligt sätt att reagera vid stress är att kroppen förbereder sig på att kämpa emot eller fly, vilket exempelvis kan leda till hjärtklappning och muskelspänningar. Ett annat reaktionssätt är att uppleva att man inte kan ta sig ur situationen, vilket ger svimningskänsla, trötthet och yrsel. I beteendet kan stress visa sig genom ett jäktat sätt, dåligt tålamod, en tillbakadragen attityd eller irritation. Mentalt kan stress leda till koncentrationssvårigheter, problem att slappna av eller nedstämdhet. Det här är reaktioner som kan uppstå när återhämtningen inte räcker till.

Tecken på stress i arbetet

Det är bra att vara uppmärksam på symtom på stress på jobbet, både för egen del och hos andra. Vanliga signaler är mycket övertid, missnöje med arbetet, samarbetssvårigheter och att ofta råka i konflikt med andra. Det leder i sin tur till en sämre arbetsprestation och sämre arbetsklimat för både den drabbade och omgivningen. I förlängningen kan stress leda till högre sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. Risken att stress leder till både kostnader och lidande för såväl företaget som individen är stor. Det är därför det är så viktigt att lära sig förebygga stress.

Positiv energi motverkar stress

Bra stämning, goda skratt, roliga utmaningar, bra ledarskap och stöttande kollegor är sådant som ger positiv energi på jobbet. Det ökar förutsättningarna för en verksamhet som växer och utvecklas. Det motverkar också stress och kan fungera som en buffert att ta till under stressiga perioder.

Orsaker till stress

Det är många faktorer som påverkar oss i arbetet, både fysiskt, socialt, psykiskt och organisatoriskt. Sådant som påverkar oss är till exempel arbetsuppgifterna, kollegor, chefer, kunder, datorer, maskiner och stämningen på jobbet. Ingen arbetssituation är den andra lik. Alla reagerar inte heller på samma sätt på det som finns runt omkring oss. När det gäller vad som orsakar stress finns det dock ett antal generella faktorer, så kallade stressfaktorer, som har visat sig ha ett samband med stress. 

En modell för vad som påverkar känslan av stress
Samma arbetsuppgift kan vara olika stressande beroende på hur arbetet är organiserat. Man brukar förklara det med en modell som bygger på tre sammanhängande faktorer: de krav man har, den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få från omgivningen. Man kan till exempel klara av högt ställda krav om man har någon att fråga om råd och kan påverka när, hur och vad man ska göra. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan styra över situationen och inte har rätt stöd.

Läs mer om Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Tips om mer information

Hitta på sidan