Hoppa till huvudinnehållet

Sexuella trakasserier på jobbet

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på arbetet. Här finns bland annat en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga, och det är viktigt att prata om det för att kunna förebygga, motverka och skapa en trygg arbetsmiljö för alla. Genom att öka kunskapen hos både chefer och medarbetare kan sexuella trakasserier undvikas och tas om hand om de uppstår

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Det gäller både anställda, praktikanter och inhyrd personal. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier definieras som beteenden som kränker din värdighet och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger och anspelningar.

Mer om vad sexuella trakasserier är

Checklista om sexuella trakasserier

Med hjälp av den här checklistan kan chefer tillsammans med skyddsombud undersöka om verksamheten har arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. 

Till checklistan Sexuella trakasserier

Om lagar och föreskrifter

Förebygg sexuella trakasserier

Allra bäst är det förstås om det aldrig inträffar några sexuella trakasserier. Därför är arbetsgivaren skyldig att arbeta förebyggande. Det handlar framförallt om att identifiera vilka risker som finns i arbetsmiljön, som gör att sexuella trakasserier skulle kunna förekomma. Det handlar även om att upprätta riktlinjer där det tydligt framgår att sexuella trakasserier inte accepteras, och ha rutiner för hur de ska hanteras om de ändå skulle inträffa. En viktig del av det förebyggande arbetet är att förvissa sig om att alla anställda känner till vad som gäller. 

Förebygg sexuella trakasserierer

Policy, riktlinjer och rutiner

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner om sexuella trakasserier. Det gäller även om arbetsgivaren gjort en undersökning som visar att det inte verkar finns något behov.

Mer om policy, riktlinjer och rutiner

Om någon blir utsatt

Den som upplever att den blir sexuellt trakasserad kan prata med sin närmaste chef eller, om det är mer lämpligt, med chefens chef eller HR. Det ska finnas riktlinjer på arbetsplatsen för detta. Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte eller att någon berättar det för dig, är du skyldig att utreda om det stämmer.

Om någon blir utsatt

Undersök med en enkät

Enligt lag ska alla arbetsgivare tillsammans med de anställda arbeta med aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska:

  • undersöka risker för sexuella trakasserier
  • analysera riskernas orsaker
  • vidta åtgärder
  • följa upp och utvärdera åtgärderna.

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare. 

Till enkäten Sexuella trakasserier

Tips på mer information

Gör en arbetsmiljöpolicy

Schysst stall – diskussionsfilmer

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Kränkande särbehandling och mobbning

Rutiner och instruktioner

Webbinarium: Schyst på jobbet i besöksnäringen

Schyst på jobbet, en webbutbildning för besöksnäringen

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.