Hoppa till huvudinnehållet

Policy, riktlinjer och rutiner om sexuella trakasserier

Här finns ett exempel på en arbetsmiljöpolicy och tips på rutiner för att hantera sexuella trakasserier.

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer om sexuella trakasserier. Det gäller även om arbetsgivaren gjort en undersökning som visar att det inte verkar finns något behov. Riktlinjerna kan vara separata eller finnas tillsammans med riktlinjer om kränkande särbehandling. De kan gärna ingå i den arbetsmiljöpolicy som arbetsgivaren också är skyldig att ha. 

Arbetsmiljöpolicyn fungerar som en vision för arbetsmiljöarbetet och ska vara skriftlig om verksamheten har minst 10 anställda. I exemplet på arbetsmiljöpolicy här nedanför framgår att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen (sexuella trakasserier är också en form av kränkande särbehandling).

Exempel på arbetsmiljöpolicy

Alla anställda på Företaget XX ska gemensamt arbeta för en bra och säker arbetsmiljö, såväl organisatoriskt, fysiskt som socialt. En bra och säker arbetsmiljö innebär att alla ska ha möjlighet att trivas och utvecklas på jobbet och ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.

På Företaget XX visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång i arbetet. Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Samtliga anställda tar också gemensamt ansvar för och bidrar till en öppen, tydlig och konstruktiv kommunikation, så att arbetsmiljörisker uppmärksammas och åtgärdas. Hos oss är arbetsmiljö en naturlig del i vardagsarbetet och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas.

Malin Lejon, vd Företaget XX
Ort och datum

Rutiner för att hantera sexuella trakasserier

Det ska även finnas rutiner för hur sexuella trakasserier hanteras. Det finns inget krav på exakt innehåll, men det är bra om det framgår:

  1. vem som ska ta emot informationen om att sexuella trakasserier förekommer
  2. vad den som tar emot informationen ska göra
  3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Vanligtvis rapporteras sexuella trakasserier till närmaste chef, eller om det är mer lämpligt, till en högre chef eller HR. Det går också bra att vända sig till ett fackligt ombud för att få stöd. Det är viktigt att veta att detta gäller såväl anställda som inhyrda och praktikanter.

För att skapa trygghet är det bra att alla på arbetsplatsen vet vad som kan bli konsekvenserna vid sexuella trakasserier. För den som trakasserar kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga konsekvenser som varning och eventuell uppsägning eller avskedande. Den arbetsgivare som inte följer diskrimineringslagstiftningen kan bli skyldig att efter domstolsprövning betala diskrimineringsersättning. 

Tips på mer information

Förebygg sexuella trakasserier

Om någon blir utsatt

Lagar och föreskrifter

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.