Hoppa till huvudinnehållet

Förebygg sexuella trakasserier

Enligt lag ska alla arbetsgivare tillsammans med de anställda arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Sexuella trakasserier är en del av det arbetet.

Att motverka och förebygga sexuella trakasserier är också en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ska:

  1. undersöka risker för sexuella trakasserier
  2. analysera riskernas orsaker
  3. vidta åtgärder
  4. följa upp och utvärdera åtgärderna.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Undersök risker för sexuella trakasserier

Att undersöka risker för sexuella trakasserier kan till exempel handla om att undersöka risker i arbetsgrupper och vid personalfester, konferenser och resor. Det är också bra att undersöka lokalernas utformning, till exempel trånga utrymmen utan insyn. Även språk och jargong vid raster kan ses över. Praktikanter och inhyrd personal omfattas också av reglerna.

Exempel på undersökningar:

  • enkät om sexuella trakasserier
  • samtal med de anställda vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
  • workshop
  • analys av styrdokument, rutiner och processer
  • diskussioner om särskilda tillfällen som till exempel konferenser
  • se över kompetensen om sexuella trakasserier.

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet, eftersom det är viktigt att den sker regelbundet.

Analysera orsaker

Vad beror de riskerna man upptäckt på? Här behövs reflektion och analys för att kunna genomföra rätt åtgärder. Om man till exempel upptäcker att det finns risk för sexuella trakasserier på arbetsresor, kan en orsak vara att det saknas rutiner för arbetsresor. En lämplig åtgärd kan då vara att ta fram en rutin där man särskilt uppmärksammar sexuella trakasserier.

Vidta åtgärder

Vilka åtgärder som behövs beror på vad som kommit fram i riskbedömningen och analysen. Det kan till exempel handla om utbildning, dialog om språkbruk eller uppträdande, transparenta arbetsmiljöer eller att utveckla och införa nya rutiner. Åtgärderna ska vidtas så snart som möjligt.

Följ upp och utvärdera

Det är bra att planera in en tid för utvärdering av att åtgärderna har haft effekt. Man kan också se till att få med  åtgärderna i ordinarie processer i verksamheten. Det kan till exempel handla om målplaner på organisations-, grupp- eller individnivå.

Dokumentera

De verksamheter som har 25 anställda eller fler behöver också dokumentera sin process med de aktiva åtgärderna. Tänk på att även dokumentera hur samverkan med fackliga företrädare eller anställda har skett. 

Observera att det även finns krav på dokumentation inom det systematiska arbetsmiljöarbetet där sexuella trakasserier omfattas. Kraven gäller om det finns fler än tio anställda. Även arbetsmiljöpolicy och rutiner ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio anställda.

Tips på mer information

Mer om sexuella trakasserier

Checklista om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Om någon blir utsatt

Lagar och föreskrifter

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.