Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom kemisk industri

För att minska de kemiska riskerna kan åtgärder av olika slag behöva vidtas. Använd någon av checklistorna för att undersöka vilka risker som finns i arbetet så att man kan åtgärda dem.

Med hjälp av webbplatsen Kemiguiden kan du få stöd för att förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också kunskap om vilka lagar och regler som gäller inom området och vad ni behöver göra för att följa dem.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-02-18 Omgiven av kemikalier