Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kriser på jobbet

Vem ska göra vad i en krissituation på arbetsplatsen? Vid en kris måste det finnas bestämda rutiner att följa och den person som är ansvarig för vissa åtgärder ska också ha resurser och utbildning för att klara uppgiften. I en krissituation ska beredskapsplaner fungera och den som är drabbad ska få den hjälp som behövs.

Det måste finnas bestämda rutiner i förväg för vem som ska göra vad i en krissituation. Den som ansvarar för en uppgift i en krissituation behöver ha resurser och utbildning för att klara den. 

Läs mer

Man brukar prata om att krisen följer fyra faser, där chocken är den akuta, även om den inte alltid är synlig. Chock, reaktion, bearbetning och så småningom nyorientering. 

Läs mer

Här finns olika mallar och underlag för handlingsplaner som kan vara till nytta när ni ska skapa rutineer för att klara av en intern kris på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer