Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kriser på jobbet

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att ha beredskap för att kunna hantera kriser på ett bra sätt. Just nu märks coronakrisen tydligt på de flesta arbetsplatser i form av oro, varsel, permitteringar, sjukfrånvaro och risk för svårt sjuka medarbetare.

I en krissituation är det viktigt att krisplanen fungerar och att den som är drabbad får den hjälp som behövs. Här finns tips på hur ni kan stötta drabbade medarbetare samt mallar för viktiga krishanteringsdokument.

Det måste finnas bestämda rutiner i förväg för vem som ska göra vad i en krissituation. Den som ansvarar för en uppgift i en krissituation behöver ha resurser och utbildning för att klara den. 

Läs mer om krishantering

För att hantera den psykologiska påfrestning en medarbetare hamnat i vid en kris kan du använda en modell som kallas stödtrappan. Med hjälp av den kan du bedöma om kompetensen finns internt eller behöver anlitas externt.

Läs mer om krisstöd och stödtrappan

Här finns olika mallar och underlag för handlingsplaner som kan vara till nytta när ni ska skapa rutiner för att klara av en kris på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer