Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hot och våld

En plötslig, oförutsedd och dramatisk händelse, exempelvis ett rån, påverkar människor starkare än om risken att utsättas för våld kan förutses eller förväntas. Ibland kan hot om våld eller hämnd vara mer psykiskt förödande än själva våldshändelsen. Fantasin arbetar och människors grundtrygghet kan undergrävas på sikt.

Ett annat problem är om anställda provoceras av till exempel kunder, klienter, patienter, intagna och besökare. Stress, irritation och misstänksamhet byggs upp, vilket bäddar för konflikter och urladdningar.

Krav på rutiner och planer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

För att det riskförebyggande arbetet ska få en god och hållbar effekt krävs att arbetsgivare och medarbetare samverkar och att säkerhetsfrågorna blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Prevents podcast om Hot och våld

En podcast i fyra avsnitt om hot och våld på jobbet. 

Lagar och regler om arbetsmiljö

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Prevents brevskola

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2016-09-28 Hot påverkar privatlivet
Publicerad 2016-04-04 När hat blir vardag