Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nästa steg

Genom att gå igenom checklistan Sexuella trakasserier och göra noteringar, har ni ett bra underlag för att jobba vidare med att förebygga sexuella trakasserier. Enkäten för de anställda kan vara en del av det arbetet.

Här finns information om

Tänk på att arbetet med att motverka och förebygga sexuella trakasserier är långsiktigt och behöver implementeras i företagets rutiner och riktlinjer. Det är viktigt att alla involveras, att det finns tillräcklig kunskap och att det finns en medvetenhet om frågan i den dagliga verksamheten.