Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lagar och föreskrifter

Det är svårt att ge en heltäckande förteckning över vilka lagar och föreskrifter som skulle kunna ha anknytning till varje beskrivet område i checklistan. Det finns särskilda regler när det gäller till exempel våld och hot i arbetsmiljön, första hjälpen och krisstöd som skulle kunna vara relevanta i vissa av situationerna. De är viktiga att ta hänsyn till och ha kunskap om, men för att kunna använda checklistan på ett enkelt sätt har vi valt att fokusera på de lagar som vi anser har mest relevans i fråga om sexuella trakasserier. Checklistan utgår från diskrimineringslagen när det gäller struktur, terminologi och regler men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Följande lagar och föreskrifter är aktuella

Diskrimineringslag (2008:567) (DL)

AFS 2015:4 (OSA) Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2001:1 (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML)

Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA.