Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Isocyanater

Isocyanater kan man komma i kontakt med vid framställning av produkter i polyuretanplast (PUR) eller vid användning av PUR-baserade lacker, färger, limmer, bindemedel och tätningsmaterial.

Det finns allvarliga hälsorisker förknippade med isocyanater och det är därför viktigt att arbetet planeras och utförs på ett säkert sätt. Till hälsoeffekterna hör irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med isocyanater kan ge hudeksem.

När PUR värms upp, till exempel genom heta arbeten eller en brand, kan isocyanater frigöras i luften. Några exempel på där det finns risk för att isocyanater bildas är slipning av lackerad bilplåt, svetsning i skumisolerade rör och vindrutedemontering. Läs mer om isocyanater vid heta arbeten här.

Materialet Arbeta säkert med isocyanater finns att ladda ner kostnadsfritt. Det innehåller en allmän del med fakta om isocyanater och deras påverkan på hälsan, lagkrav, förebyggande arbete och skyddsåtgärder. Det finns även riktade informationsblad för byggindustrin, elektronikindustrin och fordonsverkstad samt heta arbeten, limning och sprutmålning.

Vid osäkerhet om det förekommer isocyanater på arbetsplatsen, använd frågeformuläret.