Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Asbest

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Det finns dock fortfarande kvar asbest i bland annat byggnader, maskiner och fartyg. Den största risken för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll.

Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer. Dessa fibrer är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. De lösa asbestfibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna.

Asbestdamm kan spridas på många olika sätt, till exempel via de normala luftströmmarna i ett rum eller genom ventilationssystemet. Indirekt kan det även spridas via kläder som använts där asbestdamm förekommer eller genom skyddsutrustning, verktyg och dammsugare som inte rengjorts efter kontakt med asbest.

Under de senaste 2030 åren har ett stort antal utländska och svenska undersökningar visat att asbestos, mesoteliom (en form av tumör) och cancer i större omfattning än normalt finns inom alla yrkesgrupper som hanterar asbest.

Regelbanken – Prevent

Asbest (AFS 2006:1)

Externa länkar