Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Chefens utmaningar

Förebyggande arbete är det mest effektiva och lönsamma sättet att förebygga ohälsa och olycksfall på jobbet. Det är viktigt att vara uppmärksam på signaler om att något inte står rätt till, både när det gäller enskilda personer och hela arbetsgruppen. Försök att se tidiga signaler som en möjlighet att agera i tid.

Leda i förändring

Om en förändring upplevs som positiv eller inte hänger ofta samman med om man kunnat förutse konsekvenserna av den och bedöma följderna. Alla förändringar innehåller ett mått av osäkerhet som kan skapa oro. Behovet av information är då extra stort. Det är också viktigt att tänka på att människor mår bättre om de förstår motiven till förändringen och har möjlighet att påverka det som ska ske. Sträva efter att kunna ange en tidsplan för när förändringar ska ske och när olika beslut ska fattas, så att medarbetarna känner trygghet i att veta när de kan förvänta sig vad.

Stress

Att förebygga och hantera stress handlar mycket om att hitta en balans mellan krav, kontroll och stöd, det vill säga de krav man har i arbetet, den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få från omgivningen. Man kan till exempel klara av högt ställda krav om man har någon att fråga om råd och kan påverka när, hur och vad man ska göra. På motsatt sätt kan man bli stressad även av ganska enkla krav om man inte kan styra över situationen och inte har rätt stöd. Här har man som chef en viktig uppgift i att finnas till hands och hjälpa den medarbetare som känner sig stressad att prioritera i arbetsuppgifterna.

Relationer

När det gäller konflikter och mobbning är det viktigt att ingripa tidigt, helst redan i förebyggande syfte. Försök att skapa en tillåtande attityd där det är okej att göra fel, och sträva efter en öppen och respektfull kommunikation. I ett tidigt skede kan du som chef bidra till att hitta en lösning, men om konflikten eller mobbningen hunnit gå långt kan det vara bra att koppla in en utomstående part, till exempel företagshälsovården.

Skadligt bruk

Alkohol- och drogberoende ligger bakom en stor del av alla arbetsolyckor och är också en vanlig dold orsak till långa sjukskrivningar. Det bör finnas en plan på arbetsplatsen för hur man ska agera vid misstanke om skadligt bruk. Första steget brukar vara att chefen har ett samtal med personen det gäller. Det samtalet behöver vanligtvis följas upp flera gånger. Arbetsgivaren ska medverka till rehabilitering om det behövs. Ofta krävs ett samarbete med HR och företagshälsovården.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-03-16 Så leder du medarbetare på distans
Publicerad 2018-08-28 Passiva chefer sämst
Publicerad 2018-04-27 Ny som chef- så funkar det