Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöansvar

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Ofta är det svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan fördelas på olika funktioner och personer genom så kallad uppgiftsfördelning, men ansvaret ligger fortfarande hos arbetsgivaren. Ofta är det chefer och arbetsledare som får uppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda.

Som chef har man alltid ett befattningsansvar, och i det ingår ansvar för arbetsmiljön inom ens eget verksamhetsområde. Det innebär bland annat att ge de anställda instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap. Arbetsgivaren ska till vardags ta hänsyn till arbetsmiljön i alla beslut.

Samverkan

Alla vinner på en bra arbetsmiljö, och i Sverige finns en lång tradition av samverkan i arbetsmiljöarbetet. Samverkan handlar om att arbetsgivare och arbetstagare jobbar tillsammans kring frågor som säkerhet och trivsel. I arbetsmiljölagen finns grunderna för hur samverkan ska ske.