Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förebygg droger på jobbet

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga

Alkohol och andra droger kan leda till säkerhetsrisker både för den anställde och för kollegor men också till risker för företagets varumärke. Samtidigt är arbetet ofta en mycket stor och viktig del i människors liv. Av den anledningen kan arbetsplatsens syn på – och förhållande till – alkohol och andra droger ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt.

Arbetsplatsen kan fungera som ett skydd om regler, värderingar, gränser och ledarskap är tydliga och konsekventa. Då kan arbetsplatsen fånga upp och hjälpa människor. Det sista en person som har problem med alkohol eller andra droger vill är att förlora sitt jobb. Och det sista en arbetsgivare vill är att förlora en kompetent medarbetare. Men arbetsplatsen kan också vara en riskfaktor om kulturen är tillåtande, gränserna otydliga och ledarskapet svagt. 

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga. Därför behöver varje företag och arbetsgivare ha en tydlig hållning i fråga om alkohol och andra droger. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska problem med skadligt bruk.

Vad kostar det?

Alkohol och andra droger kan medföra höga kostnader både för individ och samhälle. När människor har ett riskbruk eller skadligt bruk påverkas produktionen på en arbetsplats. Frånvaron ökar, arbetsklimat och kvalitet påverkas. Beräkningar visar att det kan kosta upp till cirka 4 procent av lönesumman. En av de största kostnaderna är dagenefter-problematik, som i snitt kostar arbetsgivaren cirka 15 000 kronor per anställd och år i minskad produktivitet.

Mer om alkohol och andra droger

Vill du veta mer kan du ladda ner skriften Alkohol och andra droger - riskbruk, skadligt bruk och beroende. Precis som allt annat från Prevent är den framtagen av arbetsgivare och fackförbund tillsammans.

Artiklar från Arbetsliv