Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

För organisationen om alkohol och andra droger

Arbetsplatsen har stora möjligheter att påverka attityder till alkohol och andra droger och har också en viktig roll om en anställd visar sig ha ett skadligt bruk eller beroende.

Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy för hur problem ska hanteras. Det är viktigt att policyn utformas efter arbetsplatsens förutsättningar och det är bra om den är skriftlig. Om fler är med och formar policyn kommer fler att leva efter den, så ju mer förankrad policyn är, desto bättre. Policyn ska innehålla övergripande formuleringar, kopplade till mål, visioner och värderingar. Det mer konkreta, som berättar hur, ska finnas i rutinerna. Här finns en mall att utgå ifrån.

Rutiner

Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur man konkret ska agera utifrån policyn. Rutinerna är beskrivningar av vad som ska göras av vem om något händer, som till exempel hur chefen ska agera om en anställd är påverkad på arbetstid och hur ett samtal ska gå till vid misstanke om riskbruk. En rutin kan också beskriva hur en rehabiliteringsutredning ska gå till.

Artiklar från Arbetsliv