Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad kan företaget göra?

Att motverka och hantera stress är lönsamt för företaget. Stress är något som i värsta fall kan leda till sjukskrivning, vilket orsakar både personligt lidande och en kostnad för företaget. Det är också rimligt att anta att en arbetssituation med för mycket stress leder till att man arbetar mindre effektivt, vilket kan medföra produktionsbortfall.

Att skapa en god arbetsmiljö är ett bra sätt att ge medarbetarna en buffert att klara av stressigare perioder. Det handlar till exempel om att arbetet ska kännas inspirerande och utvecklande, att det finns möjlighet att påverka arbetet, att de anställda känner förtroende från ledningen och att alla får stöd från kollegor och chefer. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lägger man grunden för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga stress.

Praktiska råd

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera en alltför stressig arbetssituation. Här kommer några råd på vägen.

Undersök situationen

Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka arbetsmiljön, både de fysiska och psykosociala, genom enkäter, personalmöten eller medarbetarsamtal.

Åtgärda

När man har situationen klar för sig bestämmer man vilka åtgärder som behövs och ser till att de genomförs. Ta gärna medarbetarna till hjälp och diskutera fram vilka åtgärder som kan fungera bäst.

Följ upp

Vilka åtgärder har hjälpt och vad behöver åtgärdas ytterligare? Att följa upp åtgärderna är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Kommunicera gärna resultaten till de anställda så att det blir tydligt att det sker en förbättring.

Vem kan hjälpa?

Företagshälsovården kan vara en bra resurs att ta till inte bara för att åtgärda situationen utan framför allt i förebyggande syfte.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress