Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad kan du göra som chef?

Samtal mellan chef och anställd om stress på jobbet.

Som chef är du en förebild för dina anställda, vilket kan användas för att förbättra arbetsklimatet. Framgångsrika chefer är aktiva i sitt ledarskap. De agerar medvetet för att behandla alla respektfullt och för att ge ordentlig information om hur de anställda ska kunna uppfylla mål och förväntningar i arbetet.

Praktiska råd

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra åt en alltför stressig arbetssituation. Här kommer några goda råd.

Se över din egen arbetsmiljö

Många chefer är själva anställda och har en chef. Se över din egen arbetssituation och be din chef om hjälp om arbetsbördan är för stor. Om du själv mår bra på jobbet har du lättare att vara en bra chef och kunna hjälpa andra.

Ansvar

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar. I det ingår att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och bevaka och åtgärda både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Återkoppling

Att be de anställda om återkoppling är ett bra sätt att ta reda på vilka punkter som är mest angelägna att förbättra. Vilket stöd behöver de anställda för att klara av sitt arbete på bästa sätt? Är du tillgänglig när de behöver dig? Vilka saker som du gör uppskattas mest och kan förstärkas ytterligare?

Samverkan

Ta gärna skyddsombudet till hjälp för att undersöka om stress är ett problem och i så fall vad som orsakar den och vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa.

Arbetsbelastning och återhämtning

Det är viktigt att vara uppmärksam på de anställdas arbetsbelastning. När det är mycket att göra eller svåra arbetsuppgifter ökar behovet av stöd och återhämtning. Matraster och kortare pauser är viktigt, och långa arbetspass får inte förekomma för ofta. Ta reda på hur de anställda upplever arbetsbelatningen genom att låta dem svara på en enkät.

Vem kan hjälpa?

Företagshälsovården är en bra resurs för att få hjälp att hantera den stress du själv eller medarbetarna upplever. Du kan också gå till din egen chef för att få hjälp.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress