Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad kan du göra som anställd?

Arbetsrelaterad stress uppstår när man känner att man inte klarar av de krav som ställs, vilket har att göra med den kontroll man tycker sig ha över arbetet i kombination med det stöd man kan få från kollegor och chefer.

Ett stimulerande arbete där man känner att man gör nytta, bidrar till en meningsfull tillvaro. Den sociala delen av arbetet, med arbetskamrater och kunder, brukar lyftas fram som särskilt positiv. Arbetet leder också ofta till utveckling både kunskapsmässigt och på det personliga planet. Arbete och fritid har stor påverkan på varandra. Sådant som händer utanför jobbet, som sjuka barn eller renovering av huset, får ofta konsekvenser i arbetslivet. På samma sätt påverkas privatlivet av exempelvis stress i arbetet.

Arbetsrelaterad stress uppstår när man känner att man inte klarar av de krav som ställs, vilket har att göra med den kontroll man tycker sig ha över arbetet i kombination med det stöd man kan få från kollegor och chefer.

Stressen tar sig uttryck på olika sätt, och brukar delas in i mentala symtom (som koncentrationssvårigheter eller nedstämdhet), fysiska symtom (som huvudvärk eller sömnsvårigheter) och påverkan på beteendet (som missnöje eller aggressivitet). Det är bra att lära sig hur man själv reagerar på stress, eftersom de reaktionerna är en tidig varningsklocka. Ju tidigare man uppmärksammar signaler på stress, desto lättare är det att åtgärda situationen.

Praktiska råd

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera en alltför stressig arbetssituation. Här kommer några råd på vägen.

Fundera och strukturera

Reflektera över vilka krav du känner både privat och i arbetslivet. Hur påverkar de varandra? Vad upplever du som jobbigt i arbetet – är det otydliga arbetsuppgifter, oklart ansvar, för många eller för komplexa uppgifter, för lite variation, för lätta uppgifter, dåligt med tid, dåligt stöd, besvärliga IT-system eller dålig arbetsutrustning? Försök reda ut vad som stressar dig. Ta gärna hjälp av en annan person. Ibland är det bra att göra en lista.

Berätta vad du känner

Att berätta vad du upplever för chefer och kollegor är ett viktigt steg på vägen. Ibland kan det vara ett sätt att strukturera upplevelserna och se klarare på situationen. Försök prata öppet om vad du känner. Om de runt omkring dig inte vet hur du mår kan de inte heller hjälpa till.

Prioritering, avgränsning och stöd

Vid hög arbetsbelastning är det nödvändigt att prioritera. Din chef kan hjälpa dig att göra arbetsuppgifterna tydligare och mer avgränsade. Om du behöver mer stöd i arbetet kan ni diskutera om det handlar om utbildning, tekniska system, avlastning eller annan hjälp.

Återhämtning

Ofta klarar man kortare perioder av stress om man har möjlighet till ordentlig återhämtning efteråt. Det behövs god sömn på natten och perioder av återhämtning under vaken tid för att man ska må bra. Regelbunden motion och bra kost har visat sig positivt för återhämtningen. Det är också bra att känna till att alkohol påverkar både sömn och återhämtning negativt.

Vem kan hjälpa?

Om du upplever stress i arbetet och känner att situationen måste förändras ska du prata med din närmaste chef. Du kan också ta hjälp av skyddsombudet. Tillsammans med chefer och kollegor går det att förbättra arbetssituationen. Ibland är det bra att ta hjälp av en extern part med erfarenhet från liknande situationer, till exempel företagshälsovården.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress