Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad kan arbetsgruppen göra?

En bra arbetsmiljö och stöd från kollegor är nyckelfaktorer för att skapa den positiva energi som motverkar stress.

Att arbeta tillsammans med andra är givande på många sätt. Det dagliga pratet och skratten betyder mycket för arbetsglädjen, och arbetsresultatet blir ofta bättre genom samarbete. Är stämningen god påverkar det också resultatet positivt. Genom sina kolleger lär man sig nya saker, utbyter erfarenheter och kan utvecklas. En bra arbetsmiljö och stöd från kollegor är nyckelfaktorer för att skapa den positiva energi som motverkar stress.

Ibland använder man uttrycket "vi är varandras arbetsmiljö". Stress påverkar inte bara enskilda personer utan även omgivningen och de arbetsuppgifter man gör tillsammans. Stress kan till exempel påverka kommunikationen negativt, vilket kan märkas genom irritation och försämrad samarbetsförmåga. Då är det lätt hänt att kreativitet och engagemang sjunker och arbetsuppgifterna blir lidande. Därför är stress inte bara något som rör individen, utan den kan även behöva åtgärdas på gruppnivå.

Praktiska råd

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera en alltför stressig arbetssituation. Här kommer några råd på vägen.

Prata med varandra

Kollegorna är en viktig del av arbetet, och ju mer man pratar med varandra om hur man upplever saker och ting, desto enklare blir det att förstå och hjälpa varandra. Diskutera gärna vilka förväntningar ni har på arbetet och på varandra, vilka mål som finns och om ni har resurser och befogenheter att genomföra arbetet på ett bra sätt. 

Samarbete

Hur vill vi arbeta tillsammans? Hur vill vi kommunicera? Hur förbättrar vi samarbetet? Det här är frågor som är bra att diskutera hela gruppen tillsammans. Fokusera inte bara på det som inte fungerar, utan lika mycket på vad som är bra och kan förstärkas ytterligare.

Ansvar och stöd

Stämmer ansvaret överens med befogenheter och resurser? Får arbetsgruppen tillräckligt stöd för att utföra arbetsuppgifterna? Ger kollegorna varandra stöd i arbetet? Genom ett tillåtande arbetsklimat där det är högt i tak och man vågar be om hjälp kan man minska stressen och framför allt förhindra att den uppkommer. Något annat som är bra att tänka på är att uppmana varandra att ta pauser och att skapa utrymme för återhämtning.

Vem kan hjälpa?

Om en eller flera individer i arbetsgruppen upplever stress ska ni prata med närmaste chef. Ni kan också prata med varandra och ta hjälp av skyddsombudet. Tillsammans med chefer och kollegor går det att förbättra arbetssituationen. Ibland är det bra att ta hjälp av en extern part med erfarenhet från liknande situationer, till exempel företagshälsovården.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress