Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemikalier och smittrisker

De flesta av oss använder många kemiska produkter varje dag, till exempel diskmedel och rengöringsmedel. Din kropp kan ta upp kemiska ämnen när du andas eller äter. Många ämnen kan också tas upp av huden.

Alla kemikalier som används i arbetet ska vara märkta. Märkningen ska visa vilka risker som finns med produkten och vilka ämnen som ingår. De som levererar farliga kemiska produkter till arbetsplatser är skyldiga att skicka med säkerhetsdatablad. De ska innehålla detaljerad information om vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten ska hanteras. Säkerhetsdatablad ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.

Kemikalier som kan innebära särskilda risker för gravida eller ammande:
 • Organiska lösningsmedel, som till exempel kan finnas i produkter som används vid målning, lackering, rengöring, tryckning och på kemtvättar.
 • Vissa bekämpningsmedel som kan ha hormonstörande effekter. Det gäller till exempel en del av de växtskyddsmedel som används i växthus.
 • Cytostatika (läkemedel som hämmar celltillväxt).
 • Anestesigaser (narkosgaser).
 • Tobaksrök och kolmonoxid.
 • Cancerframkallande eller reproduktionsstörande ämnen. Dessa ämnen har följande faroangivelser i säkerhetsdatablad:
  H340 Kan orsaka genetiska effekter
  H341 Misstänkts kunna orsaka genetiska defekter
  H350 Kan orsaka cancer
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  H362 Kan skada spädbarn som ammas 

  Ovannämnda märkningssystem infördes i januari 2009 (CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Detta märkningssystem ersätter Kemikalieinspektionens märkning (enligt föreskrifter om klassificering och märkning, KIFS 2005:7) men Kemikalieinspektionens märkning gäller fortfarande för blandningar under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Beteckningarna enligt Kemikalieinspektionen ser ut så här:

  R40 Misstänks kunna ge cancer
  R45 Kan ge cancer
  R46 Kan ge ärftliga skador
  R48 Risk för allvarliga skador vid långvarig exponering
  R49 Risk för cancer vid inandning
  R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
  R61 Kan ge fosterskador
  R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
  R63 Möjlig risk för fosterskador
  R64 Kan skada spädbarn under amningsperiod

Smitta

En del infektioner kan i vissa fall påverka graviditeten. Några exempel är vattkoppor, mässling, röda hund, toxoplasma, tuberkulos och hepatit B och C. Risken för att bli smittad är i allmänhet inte större i arbetet än i samhället. God handhygien är ofta en tillräcklig förebyggande åtgärd.

Planerar du att bli gravid är det bra om du ser över ditt vaccinationsskydd, särskilt om du i ditt arbete ofta kommer i kontakt med smittbärare.