Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats.

Här hittar du Säkerhetsvisaren, en enkät om säkerhetskultur. Det finns också en skrift, Säkerhetskultur, som är framtagen för chefer och skyddsombud som vill förbättra säkerheten på sina arbetsplatser.

Ofta är det flera faktorer som bidrar till att en olycka inträffar. Det kan vara svagheter i både teknik och organisation som tillsammans gör det svårt för en person att hantera en situation, vilket leder till en olycka.

Säkerhetskultur är ungefär samma sak som organisationskultur, men med säkerheten i fokus. Kulturen består av normer och värderingar, det vill säga saker vi tycker är viktiga och som styr oss i vårt agerande. I en god säkerhetskultur är säkerhet en viktig värdering och norm i arbetet.

Vad som påverkar säkerhetskulturen

Faktorer som påverkar säkerhetskulturen är:

  • Ledningens engagemang. Om chefer inte visar att de prioriterar säkerhetsfrågor är det svårt att få ett engagemang i resten av organisationen.
  • Gemensamt ansvar. Att alla tar ansvar är viktigt om man hamnar i en olycks- eller krissituation och för att förebygga olyckor.
  • Produktivitet får inte ske på bekostnad av säkerhet. Säkerheten prioriteras och det sker en avvägning mellan produktion och säkerhet.
  • Involvering. Alla är involverade i hur organisationen kan förbättra säkerheten. Lärande och förbättring är normen.
  • Rapporteringskultur. Man måste våga rapportera brister och våga säga ifrån när man upptäcker fel.
  • Säkerhetsstyrning. Att det finns föreskrifter och att människor vet vad de ska göra i olika situationer.
Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren - webbenkät för att undersöka säkerhetskulturen på jobbetSäkerhetsvisaren är en kostnadsfri webbenkät. Med Säkerhetsvisaren kan företag undersöka säkerhetskulturen, det vill säga de gemensamma värderingarna och attityderna kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans.

Utifrån enkätresultat får man konkreta tips och råd på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur. Det viktiga är att tillsammans hitta ett sätt att förbättra säkerhetskulturen.

Till Säkerhetsvisaren

Artiklar från Arbetsliv