Hoppa till huvudinnehållet

Aktiviteter vid introduktion

Här hittar du förslag på aktiviteter som kan passa när du ska introducera en medarbetare.

Inför introduktionen

 • Ha kontakt med den anställde även före första arbetsdagen, informera om företaget, första dagen samt introduktionsprogrammet.
 • Ordna med behörigheter.
 • Ordna med den arbetsutrustning som den anställde behöver.
 • Utse och förbered mentor eller fadder.
 • Informera kollegor om den som ska introduceras.Boka in möten och/eller se till att den nyanställde själv gör det under introduktionens gång.
 • Anmäl den anställde till planerade aktiviteter.
 • Bestäm vem som tar emot och vem personen äter lunch med första dagen på jobbet.
 • Kanske välkomna med en blomma.

För dig som introducerar någon under 18 år

För introduktion av minderåriga finns särskilda regler.*
Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3.

Introduktionsamtal, förslag på tidplan

 • Gå igenom introduktionsplanen. (Boka in första dagen)*
 • Avstämning introduktion – Hur går det? (Boka in samtal första och andra veckan, ett tredje samtal inom tre månader)
 • Boka in och genomför uppföljningssamtal under introduktionen. (Boka in efter första månaden och inom sex månader)*

Om anställningen

 • Befattningsbeskrivning, arbetsbeskrivning – vad ingår i uppdraget?
 • Personlig skyddsutrustning – visa var den finns och hur den används.
 • Prova på de första arbetsuppgifterna. Finns det säkerhetsrisker? Se till att ge tydliga instruktioner eller handledning.
 • Innehåll i anställningsavtal och kollektivavtal.
 • Hantering av tidsrapportering, sjukanmälan, föräldraledighet, semester- och ledighetsansökan.
 • Kontaktuppgifter till anhöriga.
 • Gå igenom arbetsplatsens hygienregler.
 • Kontrollera att de behörigheter och utbildningar som krävs för arbetet finns och planera in fortsatt kompetensutveckling.
 • Informera om rutiner för utvecklingssamtal och lönesamtal.
 • Personalhandbok – var finns den och vad innehåller den?
 • Informera om stödfunktioner som fackliga organisationer, företagshälsovård och HR.

Om arbetsplatsen

 • Brandsäkerhet, nödutgångar och utrymningsvägar – visa! (Boka in första dagen)*
 • Gör en rundvandring på arbetsplatsen och berätta om olika rutiner.
 • Visa och gå igenom administrativa stöd
 • Berätta om eventuell klädkod, möteskultur, fika- och lunchkultur.
 • Gå igenom särskilda rutiner och instruktioner för säkerhet på företaget – visa vad de innehåller och var de finns. (Boka in första veckan)*
 • Larm – visa hur det fungerar. (Boka in första veckan)*
 • Hantering av tillbud, olycksfall och första hjälpen – berätta och visa!*
 • Gå igenom hur tillbud och olyckor rapporteras. (Boka in första veckan)
 • Berätta om arbetsplatsträffar, personalmöten, intranät, personaltidning, kundtidning och nyhetsbrev.

Om företaget

 • Verksamhet, organisation, värderingar, kundbemötande.
 • Samverkan, ansvar och roller. Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet – arbetsgivaren, cheferna, medarbetarna och skyddsombud. Hur går man tillväga om brister eller risker upptäcks på arbetsplatsen?
 • Arbetsplatsens policyer, rutiner och riktlinjer.
Hitta på sidan