Hoppa till huvudinnehållet

"Vi får nya system hela tiden, men får sällan förvarning och får aldrig vara med och påverka"

För dig som är skyddsombud/arbetsmiljöombud eller slutanvändare.

Det här är en vanlig situation. När fackliga organisationer frågar anställda om hur införandet av IT-system gått till, säger fler än hälften att de inte fått vara med och påverka. Bara några få procent säger att de haft ett bra samarbete i projekten.

Så här säger lagen

”Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 2, 1 §). Lagtexten gäller även IT-lösningar.

Så här kan du påverka

Ofta genomförs projekt utan de anställdas medverkan. Här kommer några tips på hur du kan påverka så att alla anställda får möjlighet att bidra.

  • Se till att huvudskyddsombudet tar upp frågan i företagets arbetsmiljökommitté. Skapa en rutin för samverkan i den här typen av projekt. Se Checklista för ledningens ansvar

  • Kontakta IT-avdelningen och eventuell upphandlingsavdelning. Be att få ta del av deras planering och av besked om eventuella nya projekt eller andra förändringar. Skapa en plan för regelbundna möten och en rutin för samverkan.

  • Bjud in till att utforma IT-skyddsronder.

Ska du vara med och granska ett projekt eller vara med när ett nytt system handlas upp? Här är några viktiga frågor att ställa till de ansvariga för projekten och några checklistor som du kan använda som stöd.

  • Har det gjorts en nyttovärdering eller effektkartläggning? Se Checklista för mål

  • Är projektet bemannat med expertis på användbarhet, interaktionsdesign, människa-datorinteraktion eller motsvarande?

  • Hur har kravinsamlingen gått till? Har verkliga användare använts för att samla krav? Se Checklista för kravställning

  • Är tidplanen realistisk utifrån medarbetarnas kunskap om verksamhetens belastningar och rytm?

  • Har behovet av stöd och support för lösningen analyserats? Dels vid införande, dels löpande? Se Checklista för införande

  • Finns det en alternativ plan om projektet blir försenat eller förändrat?

 
Hitta på sidan