Hoppa till huvudinnehållet

"Som leverantör vill vi leverera en bra produkt"

"... men beställaren prioriterar bort det som skapar en bra digital arbetsmiljö, både i upphandlingar och när projekten rullar."

För dig som är leverantör, alternativt upphandlingsansvarig eller chef hos kunden.

Många leverantörer upplever att ambitiösa planer på kartläggningar, utbildningar och bra gränssnitt skärs bort, och att leverantören får gilla läget. Ibland är det en fråga om pengar, men oftast handlar det om tid och prioriteringar.

Om medvetenheten om hur viktiga dessa delar är saknas hos beställaren, behöver leverantören ändå skapa utrymme för dem. Görs inte det är risken stor att slutresultatet blir dåligt, vilket slår tillbaka på leverantören. Försök därför att övertyga beställaren om vikten av att prioritera de delar av arbetet som påverkar den digitala arbetsmiljön.

Så här säger lagen

Arbetsmiljölagen säger att det är de som bygger de tekniska systemen som har ansvaret för att de skapar en god arbetsmiljö:

”Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, [eller] avlämnas för att tas i bruk.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 8 §)

Dessa är också ansvariga för erforderliga skyddsåtgärder:

”Den som installerar en teknisk anordning ska se till att behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 11 §). Även om denna skrivning ursprungligen var tänkt för mekaniska maskiner, finns det inget som säger att den inte gäller IT-system och skydd mot skadlig kognitiv eller psykisk påverkan.

Så här kan du påverka

  • Ta upp med beställaren att ni enligt lagen är ansvariga för arbetsmiljökvaliteterna i det ni levererar, och att ni därför måste kunna säkra en god arbetsmiljö.

  • Acceptera inte uppdrag där beställaren skär bort eller prioriterar ner bra gränssnitt, användningstester, utbildning av användare eller stöd vid införande. Risken är stor att slutresultatet blir missnöjda kunder – även om lösningen tekniskt sett uppfyller kravspecifikationerna. Det slår tillbaka på er som leverantör. Se Checklista för införande

  • Se till att beställarens mål är kopplade till specifika målgrupper.

  • Se till att beställarens målbild innehåller de arbetsmiljökrav som är nödvändiga för systemet. Om beställaren inte har specifika effektmål eller en tydlig målbild, föreslå att dessa ska formuleras. Se Checklista för mål

  • Underskatta inte tiden. I många projekt kan mycket tid läggas på en publik sida i ett system, till exempel en webbsida för kunder, samtidigt som den sida som organisationens anställda ska hantera glöms bort. Det kan till exempel handla om sidor där användaren ska hantera beställningar eller göra uppdateringar. Glöm inte att ta med dem i beräkningen.

  • Verka för att få fler innovationsupphandlingar till stånd, en upphandlingsform som anpassats just för IT-system. I en innovationsupphandling upphandlas en förändringsprocess, inte ett färdigt digitalt system. Modellen gör att beställare och utvecklare successivt och gemensamt kan förändra både kravbild och det iterativt framtagna systemet. En sån upphandling gör ett mer agilt arbetssätt möjligt. Detaljerade och frysta upphandlingskrav kan därför leda till ett sämre slutresultat. Se Checklista för agila processer

    Mer information om innovationsupphandling finns att läsa i material från Upphandlingsmyndigheten (pdf).

 
Hitta på sidan