Hoppa till huvudinnehållet

"Jag är IT-projektledare, ska jag behöva tänka på en massa arbetsmiljökrav?"

En man som läser ur "Förbättringssamling"

För dig som är IT-projektledare eller skyddsombud/arbetsmiljöombud som ska motivera IT-projektledare.

IT-system är idag en stor del av allas vår arbetsmiljö och arbetsmiljölagen gäller även dem. Svaret på frågan i rubriken är därför ja – IT-projektledare måste tänka på systemet utifrån hur det påverkar arbetsmiljön. Men se det inte som en belastning, utan som en tillgång för både projektet och verksamheten.

Om IT-systemen har brister i design eller konstruktion kan de – precis som vilka verktyg som helst – skapa arbetsmiljöproblem som stress, frustration och kognitiva problem och i förlängningen ohälsa. Men genom att engagera de som arbetar med arbetsmiljö i din organisation kan du få tillgång till erfarenhet som är till nytta både för kravinsamling, upphandling, utveckling och införande. Och genom att engagera användarna ökar du sannolikheten för att projektet ska leverera mervärden till organisationen. Forskning visar nämligen att bristen på synpunkter från verkliga användare är det främsta skälet till att system inte levererar nytta. Forskning visar också att supportkostnaderna blir mycket lägre och införandet mycket enklare, om användarna tidigt får vara med och ta fram systemen.

Så här säger lagen

”Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbets­tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 2, 1 §).

Lagen säger också att det är de som bygger de tekniska systemen som har ansvaret: ”Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, [eller] avlämnas för att tas i bruk.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 8 §)

”Den som installerar en teknisk anordning ska se till att behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas.” (Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 11 §)

Så här kan du påverka

  • Ta kontakt med huvudskyddsombud eller skyddskommitté och etablera ett samarbete. Var öppen och tänk på att ni alla arbetar med samma mål – att skapa verklig nytta. Tänk också på att det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, har många likheter med den agila utvecklingsprocessen. Begreppen som används i SAM är ”undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera”, att jämföra ”build, inspect, adapt and test”. Se Checklista för agila processer

  • Se till att alla som arbetar i projektet; utvecklare, kravställare och designers, regelbundet tittar på hur verkliga användare utför sina verkliga arbetsuppgifter i sin verkliga miljö. På så sätt kan ni vara säkra på att systemet anpassas till användarna.

  • Arbeta tätt ihop med slutanvändarna. Låt dem arbeta med prototyper och skisser tillsammans med projektet.

  • Gör en gemensam plan för hur utbildning och införande i systemet ska gå till. Se Checklista för införande och utbildning.

Hitta på sidan