Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöaspekter

Det är sällsynt att arbetsmiljöfrågor tas upp i någon av metoderna för systemutveckling. Därför måste projektansvariga vara extra noggranna med och uppmärksamma på att få med arbetsmiljöaspekterna i arbetet, som till exempel: 

  • Resursplanering: kan alla berörda avsätta den tid som krävs?
  • Är besluten kring leveransen tydliga och förankrade?
  • Har projektgruppen mandat från ledningen vad gäller att fatta beslut?
  • Har projektgruppen kompetens också inom ergonomi och användbarhetsfrågor?

Införande

När ett nytt system ska börja användas är det viktigt att skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga är uppmärksamma på om systemet fungerar som tänkt. Bidrar det till en bra digital arbetsmiljö? Om det har brister som påverkar arbetsmiljön negativt måste leverantören eller utvecklingsprojektet redovisa hur och när bristerna ska åtgärdas.

Bedrivs flera olika projekt samtidigt har varje enskilt projekt sällan en helhetsbild av vad som pågår. Då är det viktigt att skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga ser till helheten, så att användarna får tid och möjlighet att ta till sig förändringarna.

Införs flera nya lösningar parallellt är risken även stor att det till exempel inträffar oförutsedda tekniska konsekvenser, som friktioner eller krascher eller att det inte finns tillräckliga resurser att sköta flera projekt, hantera oförutsedda problem och samtidigt driva den dagliga verksamheten.

Sammantaget är risken stor att projektets kostnader ökar och att inga nyttor uppstår.

Utbildning

Använd resultaten från utvärderingar av systemet vid introduktion och utbildning, till exempel de resultat som rör användningsproblem och användningsfel. Visa på lösningar för att göra rätt.

Förvaltning

I förvaltningsfasen ingår kontinuerliga förbättringar av systemet. Arbetet kan bedrivas som miniprojekt med behovsanalys, kravspecifikationer och strukturerade tester. Eller så bedrivs förbättringsarbetet i linjen, med mindre förändringar som utvecklas och testas i nära samarbete med användarna. Se vidare avsnittet om Agila metoder och SAM.

Checklistor

Hitta på sidan