Hoppa till huvudinnehållet

Användarcentrerad förändring

En av de viktigaste framgångsfaktorerna vid förändringsarbete kring IT-lösningar är att ta med de framtida användarna i processen. Ett aktivt deltagande bidrar till förståelse, engagemang och acceptans av förändringarna. 

Metodiken för användarcentrerad systemdesign är definierad i standarden ISO 9241-210 (tidigare ISO 13407). Användarcentrerad systemdesign fokuserar på användbarhet genom hela utvecklingsprocessen, från förstudier och kravställande till införande och utvärderingar, samt vidare genom hela systemets livscykel.

Tolv principer

Användarcentrerad systemdesign baserar sig på tolv nyckelprinciper:

 • Användarfokus. Verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov ska tidigt vara vägledande i utvecklingen.
 • Aktiv användarmedverkan i utvecklingen. Representativa användare ska aktivt medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systemets livscykel.
 • Evolutionär utveckling (se ordlistan). Systemet ska utvecklas iterativt (se ordlistan) och inkrementellt (se ordlistan).
 • Gemensam och delad förståelse. Designen ska dokumenteras på ett sätt som alla kan förstå.
 • Prototyping. Tidigt och kontinuerligt ska prototyper användas för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna.
 • Utvärdera verklig användning. Mätbara mål för användbarheten och kriterier för designen ska så långt som möjligt styra utvecklingen.
 • Explicita och uttalade designaktiviteter. Utvecklingsprocessen ska innehålla dedikerade och medvetna designaktiviteter.
 • Tvärdisciplinära team. Utvecklingen ska utföras av effektiva team med en bredd av kompetenser.
 • Användbarhetsförespråkare. Erfarna användbarhetsförespråkare ska involveras tidigt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång.
 • Integrerad systemdesign. Alla delar som påverkar användbarheten ska integreras med varandra.
 • Lokalanpassa processerna. Den användarcentrerade processen ska specificeras, anpassas och införas lokalt i varje organisation.
 • En användarcentrerad attityd. En användarcentrerad attityd ska alltid etableras.

(Källa: Gulliksen & Göransson 2002)

Checklistor

Hitta på sidan