Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Särskilda risker i arbetsmiljön vid graviditet

Graviditet och barnafödande innebär en stor omställning för kroppen och en stor förändring i livet. Det är naturligt att du som är gravid tänker extra mycket på hur du och ditt barn påverkas av omgivningen.

När du är gravid eller ammar påverkas barnet av det du äter, dricker och andas in och av ämnen som tas upp genom huden. Fostret påverkas också av annat i din omgivning, exempelvis buller och vissa smittämnen. Din arbetsgivare ska bedöma om det finns något i din arbetsmiljö som innebär en extra risk för dig och ditt barn. Det är därför viktigt att du tidigt talar om för din arbetsgivare att du är gravid eller ammar.

Det här är får du inte arbeta med om du är gravid:
 • bly
 • dykeriarbete
 • arbete i tryckkammare
 • rök- eller kemdykning
 • arbetsuppgifter där det finns risk att du smittas med röda hund eller parasiten toxoplasma som sprids med katters avföring 
 • gruvarbete som innebär särskild risk, till exempel höga nivåer av helkroppsvibrationer, radon eller tung fysisk belastning.

Om du har arbetsuppgifter där du riskerar att utsättas för radioaktiv strålning eller annan joniserande strålning har du rätt att omplaceras till annat arbete när du är gravid. Att arbeta med röntgendiagnostik bakom skyddande skärmar medför ingen sådan risk.

En riskbedömning kan behöva göras om du

 • har ett arbete som är tungt eller på annat sätt påfrestande för kroppen
 • arbetar där det är så bullrigt att du måste använda hörselskydd
 • arbetar med el- eller plastsvetsning, diatermi eller andra uppgifter där du utsätts för kraftiga elektromagnetiska fält
 • arbetar i stark värme under slutet av graviditeten, till exempel i bageri eller med glasblåsning
 • har ett fysiskt tungt arbete eller arbetar på hög höjd, till exempel på stegar och ställningar
 • kör maskiner på ojämnt underlag, till exempel skogsmaskin, och utsätts för kraftiga skakningar (helkroppsvibrationer) som belastar ryggen och bäckenet.

En riskbedömning kan också behöva göras om du arbetar med kemiska ämnen och produkter, smittrisk eller om du har ett arbete som kan vara psykiskt påfrestande.

Arbete på natten

Nattarbete kan vara olämpligt om jobbet är mycket tungt eller psykiskt belastande, till exempel om du arbetar i en jourverksamhet med akuta insatser. Det kan också vara olämpligt att arbeta på natten om en läkare bedömer att det finns ökad risk för komplikationer med just din graviditet.

Amning

Om du ammar omfattas du av förbuden mot blyarbete och gruvarbete med särskild risk.

Experthjälp utan remisstvång

Om du är orolig över något i din arbetsmiljö kan du vända dig till en klinik för arbets- och miljömedicin. Du kan själv ta direkt kontakt med kliniken och behöver ingen remiss.

Checklistor