Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Återhämtning

Ofta klarar man kortare perioder av stress om man har möjlighet till ordentlig återhämtning efteråt. Det behövs god sömn på natten och perioder av återhämtning under vaken tid för att man ska må bra. Återhämtning kan se ut på många olika sätt. Den kan också ta olika lång tid beroende på vilka påfrestningar man utsatts för.

Vad arbetsgivaren kan göra

Långa arbetspass är tröttande och bör bara vara tillfälliga, särskilt i arbeten med hög fysisk eller psykisk belastning. Den trötthet som långa arbetspass medför sliter inte bara på kroppen utan ger även ökad risk för olyckor och sämre prestation.

Nattarbete innebär påfrestningar och ökar risken för ohälsa och olyckor, särskilt för äldre personer. Sömnbrist sätter ner motståndskraften och ökar de negativa effekterna av stress. Sömnbrist är i sig också en stressfaktor som kan ge upphov till ohälsa. Det behövs tillräcklig vila och återhämtning mellan två arbetsskift. Efter flera nattskift behövs en längre viloperiod.

Att kunna ta kortare pauser under arbetstid för lite småprat med arbetskamrater är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning. Sådana återhämtningspauser är särskilt betydelsefulla när arbetet är intensivt och krävande. Matrasterna är viktiga och bör ge möjlighet till återhämtning. Därför bör verksamheten organiseras på sådant sätt att det råder balans mellan kraven i arbetet och behovet av återhämtning.

Vad arbetstagaren kan göra

Livsstilen påverkar våra möjligheter att bemästra stress. För att nå balans mellan aktivitet och vila behövs god sömn och återhämtning under vaken tid. Det ska vara naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut. Regelbunden motion och bra kost har också visat sig underlätta förmågan till återhämtning.

Frågor att fundera över och diskutera

  • Är arbetstider och arbetsscheman utformade så att det blir balans mellan jobb och fritid?
  • Hur registreras den faktiska arbetstiden?
  • Tillåter verksamheten flexibla arbetstider?
  • Kan verksamheten styras så att alltför långa arbetspass undviks?
  • Är skiftscheman lagda på sådant sätt att riskerna i arbetet minimeras?
  • Kan ökat utrymme för återhämtning skapas i arbetet?
  • Är matrasterna tillräckligt långa för att ge möjlighet till återhämtning?
  • Går det att ta pauser i arbetet?
  • Kan företaget göra något ytterligare för att underlätta återhämtning?

Checklistor

Artiklar från Arbetsliv