Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

På senare år har den organisatoriska och sociala (psykosociala) arbetsmiljön kommit allt mer i fokus. Det handlar om frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Att arbeta med de frågorna kan upplevas som svårt. Många gånger kan det vara känsliga frågor som ska lösas. De organisatoriska och sociala frågorna (som förkortas OSA) är inte heller alltid lätta att identifiera.

Både som chef och som anställd är det viktigt att vara uppmärksam på hur kollegorna mår och om det sker förändringar i beteendet. Ju tidigare man upptäcker problem, desto lättare är det att sätta in åtgärder. Ofta hänger brister i arbetsklimatet samman med hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att undersöka både den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön för att kunna förbättra situationen. 

Undersök arbetsklimatet

I de flesta företag kan man arbeta med trivsel och arbetsklimat på egen hand. Ofta har man redan medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal med alla anställda där frågor om trivsel och arbetsklimat ingår. Man kan även ha särskilda möten för att börja prata om trivsel, arbetsklimat och arbetets innehåll. Att genom en enkät eller intervju undersöka hur arbetsmiljön upplevs är det första steget mot ett bättre arbetsklimat. Ta gärna den kostnadsfria OSA-enkäten till hjälp. Varje medarbetare svarar digitalt och svaren sammanställs automatiskt.

Jobba vidare

Här finns stöd för dig som vill jobba vidare med ett eller ett par områden inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inom varje område finns fakta och frågor att diskutera tillsammans. 

1. Arbetsorganisation

2. Arbetsbelastning och krav

3. Handlingsutrymme och kontroll

4. Ledarskap

5. Stöd

6. Kunskaper och utveckling

7. Återhämtning

8. Säkerhet och hälsa

9. Viktiga friskfaktorer

Lagar och regler om arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Relaterade länkar