Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsorganisation

Det finns ingen perfekt organisationsmodell som ger den ultimata arbetsmiljön. Alla företag försöker ständigt anpassa sitt sätt att organisera arbetet. Målet är att organisationen ska fungera med allt annat som ligger till grund för verksamheten – affärsidé, mål, visioner och värderingar.

Det finns ett samband mellan olika sätt att organisera och leda arbetet och hur personalen mår. Arbetets organisering handlar till en del om själva strukturen – organisationsplanen – som beskriver olika enheters relationer till varandra.

Men organisation är inte bara en struktur. Den är också en process. En ständigt pågående organisering av arbetet för att lösa vardagens uppgifter och problem och som innebär att arbete fördelas och omfördelas.  

Arbetsorganisationen avgör både hur olika personer exponeras för hälsorisker och möjligheterna till lärande och utveckling. Därför är förändringsarbete som riktar in sig på organisationen effektivt för att förändra arbetsmiljön.

En bra organisation är en organisation som fortlöpande utvecklas i samspel mellan ledning, chefer och medarbetare.

Några viktiga arbetsmiljöaspekter, som i större eller mindre utsträckning bestäms genom arbetets organisering, är:

  • arbetets innehåll och fördelningen av befogenheter
  • arbetets utförande – när och var?
  • möjligheter att lära och utvecklas i arbetet
  • fördelningen av belastningar och risk för ohälsa bland de anställda.