Hoppa till huvudinnehållet

2. Arbetsmiljö – en del av vardagen på jobbet

Förra avsnittet var en introduktion till arbetsmiljö, men det berörde också att alla behöver arbeta med arbetsmiljön, det ska vi gå in djupare på nu.

Leende kvinna med headset

Att arbeta med arbetsmiljön

Du och dina kollegor pratar säkert med varandra om hur ni har det och vad ni behöver för att må bra på arbetsplatsen och kunna göra ett bra jobb. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet, men det finns också strukturerade sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor som alla arbetsplatser i Sverige ska följa. Det innebär att arbetsplatsen löpande arbetar med att förebygga ohälsa och olyckor, så att problem och risker kan åtgärdas innan något behöver hända. Arbetsplatsen ska också regelbundet följa upp hur arbetsmiljön fungerar. Detta brukar kallas systematiskt arbetsmiljöarbete och förkortas SAM.

Det finns särskilda föreskrifter om SAM som utgår ifrån arbetsmiljölagen och beskriver hur arbetsmiljöarbete ska gå till. Dem ska alla arbetsplatser följa. De heter i sin helhet Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

I föreskrifter och lagar om arbetsmiljö används ordet arbetstagare. Det betyder i de flesta fall samma sak som anställd, men gäller också tillfälliga arbetstagare och inhyrd personal. Vi återkommer till lagar och föreskrifter i kursbrev 9.

Förebygga och följa upp

Hur går då det systematiska arbetsmiljöarbetet till? Det brukar ofta illustreras som ett hjul med fyra centrala aktiviteter för att arbeta på ett strukturerat sätt:

  • att undersöka arbetsmiljön och identifiera risker

  • att göra riskbedömningar och planera för åtgärder

  • att åtgärda risker och problem

  • att kontrollera effekten av åtgärderna.

sansnurran.png

Hjulet visar att processerna hela tiden avlöser varandra och att de leder till ett ständigt förbättringsarbete. Det visar också att allt detta arbete sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alla ska delta i arbetsmiljöarbetet! En god hjälp i samverkan brukar vara skyddsombudet, som ju finns till för att vara en länk mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

Dokumentera arbetsmiljöarbetet

Enligt SAM ska arbetsplatserna också dokumentera, det vill säga skriva ner och spara, sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är både att arbetsmiljöarbetet och utvecklingen ska gå att följa under tid och att alla på arbetsplatsen ska veta vad som görs, vilka mål som finns och vad man strävar efter. Hur mycket som ska dokumenteras beror på hur stor arbetsplatsen är (ju större arbetsplats, desto större behov av dokumentation) och på vilka behov den specifika verksamheten har. Men generellt gäller att alla arbetsplatser som minst behöver dokumentera riskbedömningar, handlingsplaner och sammanställningar av skador och tillbud. Arbetsplatser med tio eller fler arbetstagare behöver även ha följande dokument som du kan hitta mer information om här:

Arbetsmiljöpolicy

Rutiner och instruktioner

Uppgiftsfördelning

Årlig uppföljning

Hur och när pratar ni om arbetsmiljö på er arbetsplats? Hur håller ni dokumenten om er arbetsmiljö levande, så att arbetsmiljöarbetet inte blir en skrivbordsprodukt?

Introduktion av nyanställda

Enligt föreskrifterna om SAM ska alla arbetstagare få genomgå en introduktion till sitt arbete. Introduktionen ska ge den nyanställda kunskap om:

  • arbetsuppgifter

  • verksamheten i stort

  • risker och hur de hanteras

  • arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete

  • vem som är skyddsombud på arbetsplatsen.

Även inhyrd personal och andra yrkesgrupper, som hantverkare eller IT-personal från ett annat företag, som mer än en kortare tid kommer att vistas på arbetsplatsen eller arbeta med de anställda, behöver en introduktion i arbetsplatsens särskilda risker.  

Introduktionen är ett effektivt redskap för att minska risken för ohälsa och olyckor i arbetet. Genom att se till att alla arbetstagare känner till arbetet, verksamheten och de risker som finns, ger arbetsledningen de bästa förutsättningarna att hantera de situationer som kan uppstå. Det är lätt hänt att introduktionen inte prioriteras och därför blir kort och ytlig, men det finns alltså stora fördelar för verksamheten med att satsa på fullständiga introduktioner.

Hur går era introduktioner till? Här hittar du mer information om Introduktion.

Hur går arbetsmiljöarbetet till?

Se korta filmer med exempel, tips och erfarenheter om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan gå till i privat öppenvård.

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Vi följer upp det vi gör i arbetsmiljöarbetet och använder checklistor”

Lotta Dellve

Professor, arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
”Stäm av löpande och nyttja de resurser som finns för arbetsmiljö”

Anders Olofsson

VD, Unicare Vård
”Vi försöker vara lyhörda för våra medarbetares välbefinnande”

Linnea von Heideken

Undersköterska, Unicare Vård
”Jag gör skillnad genom att dela med mig av mina tankar”

Nästa avsnitt

3. Olika perspektiv på arbetsmiljö

Läs mer

Hitta på sidan