Hoppa till huvudinnehållet

6. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker

Det gäller att hantera tillbud, olyckor och risker på ett sätt som kan förebygga att något (mer) händer. Vi inleder med en film om vart och varför vi ska rapportera det som händer.

Sköterska går med provtagningsvagn

Vikten av att rapportera och följa upp

Risker, tillbud och olyckor

Det finns risker i alla arbeten och på alla arbetsplatser. För att kunna hantera riskerna och kanske helt förebygga att något händer, krävs det att vi känner till vilka risker som finns. Därför står det i arbetsmiljölagen att alla på arbetsplatsen ska ha kunskap om de risker som finns i arbetet och vem de kan vända sig till om de har frågor eller funderingar.

När något trots allt händer brukar vi kalla det för tillbud och olycksfall. De kan vara svåra att skilja åt, men ett sätt att underlätta åtskillnaden är att kombinera dem med orden oj och aj:

Tillbud – Oj!

Något händer som skulle kunna orsaka skada, men ingen skadas eller blir sjuk av händelsen. Här är tre exempel:

  • En medarbetare tappar greppet om nålen efter att ha stuckit patienten. Nålen ramlar ned på golvet.

  • En missnöjd patient tränger sig in i personalrummet och skriker och kastar saker.

  • En medarbetare som är deltidssjukskriven beordras av chefen att vara kvar i verksamheten och jobba full dag.

Olycksfall – Aj!

Något händer och orsakar personskada eller sjukdom. Om samma situationer som ovan orsakar skada, räknas de som olycksfall. Det som är en olycka för en person, kan dessutom vara ett tillbud för någon annan.

  • En medarbetare tappar nålen efter att ha stuckit patienten. Medarbetaren sträcker sig reflexmässigt efter den och sticker sig i handen.

  • En missnöjd patient tränger sig in i personalrummet och skriker och kastar saker. En medarbetare får ett föremål i huvudet.

  • En medarbetare som är deltidssjukskriven beordras av chefen att vara kvar i verksamheten och jobba full dag. Efter det försämras hens hälsotillstånd.  

Undersöka och göra riskbedömningar av arbetsmiljön

Ett viktigt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är att varje arbetsplats ska undersöka och identifiera vilka risker som finns. Arbetsplatsen ska också regelbundet göra riskbedömningar av de risker man har identifierat. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Arbetsgivare och arbetstagare (ofta skyddsombuden) kontrollerar tillsammans risker i arbetsmiljön och prioriterar vilka risker som är viktigast att åtgärda först. Därefter föreslår man åtgärder för att hantera varje risk. Åtgärderna ska följas upp, så det är nödvändigt att dokumentera riskbedömningen skriftligt. Allvarliga risker ska åtgärdas direkt!

Inom hälso- och sjukvården är många medarbetare vana vid att göra riskanalyser och bedömningar kring patienter. Riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv kan då lätt glömmas bort, men de ska alltså göras på alla arbetsplatser. Därför kan det vara bra att passa på att även fundera över arbetsmiljöaspekter vid patientsäkerhetsbedömningar och vice versa.  

Så vilka arbetsmiljörisker finns på din arbetsplats? Hur hanterar ni till exempel risken för smitta eller för stick- och skärskador?

Rapportera tillbuden

Ett annat sätt att upptäcka risker i arbetsmiljön är att analysera de tillbud som inträffar. Genom att göra det får vi en bild av vilka risker som finns så att vi kan vidta åtgärder. På så vis kan rapporteringen av tillbud förebygga olyckor och ohälsa. Därför ska du alltid rapportera tillbud till din chef.

Varje arbetsplats har sina egna rutiner för tillbudsrapportering, men det finns också tillbud som arbetsgivaren omgående ska anmäla till Arbetsmiljöverket. Det gäller tillbud som är allvarliga, det vill säga sådana som skulle ha kunnat orsaka allvarliga olyckor. Skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud är straffbelagd enligt Arbetsmiljölagen enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 3 a § och därför ska det finnas en tydlig ansvarskedja för hur chefen ska få kännedom om vad som har hänt. Om du bedömer att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska du självklart inte utföra uppgiften utan snarast berätta om läget för arbetsgivaren (4§ AML).

För chef och skyddsombud

Eftersom det är straffbart att inte rapportera tillbud bör du som är chef eller skyddsombud känna till var i regelverket det regleras.

  • Skyldigheten att arbetsgivaren utan dröjsmål ska anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket: arbetsmiljölagen 3 kap. 3 a §

  • Skyldigheten att arbetstagaren snarast ska underrätta arbetsgivaren om arbetsuppgifter som innebär omedelbar fara: arbetsmiljölagen 3 kap. 4 §  

Precis som när det gäller riskbedömningar är många hälso- och sjukvårdsverksamheter vana vid att rapportera händelser som gäller patienter på olika sätt, men det är lätt hänt att arbetsmiljöperspektivet glöms bort. En olycka (ett ”aj”) för en patient kan samtidigt vara ett tillbud (ett ”oj”) för dig som arbetstagare, och därför ska du berätta om det för din chef. Du kan också ta hjälp av skyddsombudet.

Eftersom arbete inom hälso- och sjukvården ofta är ett självständigt arbete, har du som arbetstagare en viktig roll när det gäller att rapportera händelser. Du kan göra stor skillnad genom att vara alert och uppmärksam, samt rapportera till din chef direkt när något händer. Det är med hjälp av dina ögon och öron arbetsgivaren kan få överblick över verksamheten och göra de åtgärder som behövs. Arbetsgivaren behöver i sin tur återkoppla om vad som händer med tillbudsrapporten, vilka eventuella åtgärder som görs och vara tydlig med att tillbud tas på allvar.

Hur ser er tillbudsrapportering ut? Vet du vad du ska rapportera och hur?

Anmäla olyckor och arbetsskador

Om någon skadas eller blir sjuk av sitt arbete ska det rapporteras till arbetsgivaren, precis som tillbud. Arbetsgivaren anmäler i sin tur händelsen till Försäkringskassan och informerar skyddsombudet. Sådana olyckor som är allvarliga ska arbetsgivaren snarast anmäla även till Arbetsmiljöverket (se även stycket “Rapportera tillbuden” ovan).

Som arbetsskador räknas olyckor, men också arbetssjukdomar som man till exempel kan få av ett ensidigt fysiskt tungt arbete eller smittsamma sjukdomar som man får genom arbete. Även skador man drabbas av på väg till eller från arbetet räknas som arbetsskada. Allt detta ska anmälas som arbetsskada till Försäkringskassan och till Afa Försäkring (för dem som har kollektivavtal) samt till eventuella andra försäkringsbolag.

Kommentarer om tillbud och risker

Se korta filmer med kommentarer om hur man kan hantera tillbud, olyckor och risker.

Lotta Dellve

Professor, arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
”Privata vårdgivare har ofta bra och tydliga digitala ledningssystem”

Anders Olofsson

VD, Unicare Vård
”Vi vidtog flera åtgärder efter ett tillbud med en aggressiv patient”

Nästa avsnitt

7. Meningsfulla rutiner

Läs mer

Hitta på sidan