Hoppa till huvudinnehållet

3. Olika perspektiv på arbetsmiljö

Arbetsmiljön har fysiska, sociala och organisatoriska faktorer. Dessa tre typer av faktorer hänger ihop med varandra. Exempelvis kan förändringar i organisationen påverka hur vi använder lokalerna, och en fysiskt ansträngande arbetsuppgift kan behöva en organisatorisk åtgärd som till exempel utökade möjligheter till paus. Trots att faktorerna överlappar kan det vara bra att göra en uppdelning, eftersom det gör det möjligt att få överblick över hela vår arbetsmiljö.

Kvinna med headset

Fysisk arbetsmiljö

Fysiska arbetsmiljöfaktorer handlar om hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt. I hälso- och sjukvården är till exempel arbetsutrustning och hjälpmedel en viktig del av den fysiska arbetsmiljön: vi använder nålar, britsar, många olika undersökningsredskap m.m. Andra fysiska faktorer kan vara

  • belysning

  • brandskydd

  • ergonomi

  • kemikalier

  • smittämnen

  • ljudmiljö

  • lokalernas planlösning och skick

  • luftkvalitet

  • personalutrymmen.

En god fysisk arbetsmiljö förutsätter att alla de här faktorerna fungerar i vardagen. Det betyder bland annat att det behövs rutiner för arbetsmoment som kan innebära en större risk. Hur hanterar ni till exempel risken för stick- och skärskador?

Ergonomi – att sitta, stå, lyfta och bära rätt

Ergonomi omfattar egentligen många olika faktorer av arbetsmiljön, men ordet ergonomi används ofta för att beskriva hur just fysiska besvär hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Det handlar bland annat om att kroppen behöver variation i hur den belastas och att varje medarbetare tar hand om sig själv och motionerar även utanför arbetet. För att må bra och kunna prestera behöver vi tillräcklig variation mellan olika typer av rörelse och belastning, samt möjlighet till återhämtning. Fysiskt monotona arbetsuppgifter behöver vi blanda upp med andra uppgifter och med pauser för att de inte ska riskera att ge belastningsskador. Exempel på sådana uppgifter är ultraljudsundersökning, ultraljudsbehandling, stillasittande telefonrådgivning och provtagningsarbete.

En förutsättning för en god ergonomi är att lokalerna är planerade för den typ av verksamhet som bedrivs. Hur ser det ut hos er?

Hur kan vi arbeta med fysisk arbetsmiljö?

Oavsett vilka aspekter av arbetsmiljön det handlar om behöver vi arbeta systematiskt, det vill säga att vi behöver ha en strukturerad planering av arbetsmiljöarbetet som en del av verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inbegriper både fysiska, sociala och organisatoriska faktorer. De fysiska aspekterna är ofta (men inte alltid) de lättaste att identifiera, eftersom problemen ofta är konkreta och mätbara. Utmaningen kan i stället vara att hitta en åtgärd som fungerar för alla som berörs av den. Det är också viktigt att komma ihåg att verksamheten är i ständig utveckling. För att vara ändamålsenlig måste den fysiska arbetsmiljön stödja de arbetssätt och förutsättningar som finns i verksamheten. Vi behöver alltså hålla arbetsmiljöarbetet levande hela tiden.

Prevent har gott om olika checklistor som kan underlätta arbetet, dem hittar du under Checklistor.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om hur vi beter oss mot varandra och hur vi planerar och organiserar arbetet. Båda är faktorer som ofta påverkar oss psykosocialt.

Organisatorisk arbetsmiljö definierar Arbetsmiljöverket så här: villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Exempel kan vara hur arbetsplatsen hanterar variationer i arbetsbelastning, hur den fördelar och samordnar arbetsuppgifter, lägger schema samt när och hur arbetsplatsen har personalmöten.

Social arbetsmiljö definierar Arbetsmiljöverket så här: villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Exempel kan vara vilka rutiner som finns mot kränkande särbehandling och diskriminering, eller att ha möjlighet till handledning och erfarenhetsutbyte med kollegor. Kränkande särbehandling återkommer vi till i nästa avsnitt.

Hur man vi arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Det kan vara extra viktigt att arbeta systematiskt just med arbetsmiljöns organisatoriska och sociala aspekter, eftersom de i sig kan vara mer abstrakta och svåra att definiera. Därför behöver arbetsplatsen löpande diskutera och sätta ord på hur saker fungerar, vad som kan förbättras och hur. Arbetsplatsträffar är ett forum för sådana diskussioner, men informella dagliga avstämningar är minst lika viktiga.

Hur skapar ni tillsammans en god organisatorisk och social arbetsmiljö? Vilken roll spelar till exempel arbetsplatsträffar och andra möjligheter till dialog i det arbetet? I nästa avsnitt får du veta mer om vikten av goda organisatoriska och sociala förutsättningar för arbetet.

Kommentarer om olika perspektiv på arbetsmiljö

Se korta filmer med exempel, tips och erfarenheter om olika aspekter av arbetsmiljön i den privata öppenvården.

Linnea von Heideken

Undersköterska, Unicare Vård
”Mina kollegor är jätteviktiga för min arbetsmiljö”

Malin Persson

Distriktssköterska, CityPraktiken
”Arbetsmiljön påverkar hur jag mår”

Marianne Törner

Forskare, samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet
”Vi behöver uppleva arbetet som meningsfullt”

Nästa avsnitt

4. Förutsättningar och samspel

Läs mer

Hitta på sidan